20 Cdo 5106/2016
Datum rozhodnutí: 11.04.2017
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř., § 243b o. s. ř.20 Cdo 5106/2016
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné MUDr. G. B. , zastoupené JUDr. Alenou Hakovou, advokátkou se sídlem v Pardubicích, Sukova třída 1556, proti povinnému P. B. , pro peněžité plnění, nyní vedené Obvodním soudem pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 2423/2016 (dříve Okresním soudem v Pardubicích pod sp. zn. 45 EXE 508/2013), o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích ze dne 29. 2. 2016, č. j. 18 Co 64/2016-189, takto:

I. Záhlaví usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2017, č. j. 20 Cdo 5106/2016-278, se opravuje tak, že slova pro 126 445,50 Kč s příslušenstvím se nahrazují správnými pro peněžité plnění .

II. Odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2017, č. j. 20 Cdo 5106/2016-278, se opravuje tak, že první věta odůvodnění zní: V projednávané věci oprávněná po povinném vymáhá náklady dřívějších nalézacích řízení vedených mezi účastníky a vypořádací podíl .
O d ů v o d n ě n í :
V záhlaví usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2017, č. j. 20 Cdo 5106/2016-278, byla v důsledku chyby v psaní nesprávně vyčíslena částka, pro niž je exekuce vedena. Chyba se ve vztahu k označení vymáhaného plnění nacházela i v odůvodnění usnesení.

Protože v usnesení Nejvyššího soudu došlo při přepisu k výše uvedeným zjevným nesprávnostem a chybám v psaní, Nejvyšší soud je podle § 164 a § 243b o. s. ř. opravil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 11. dubna 2017

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu