20 Cdo 5085/2016
Datum rozhodnutí: 07.12.2016
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 229 odst. 4 o. s. ř.20 Cdo 5085/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Ivany Kudrnové a JUDr. Zbyňka Poledny ve věci výkonu rozhodnutí oprávněných a) M. R. , a b) nezletilé Ž. R. , zastoupené matkou J. R., proti povinnému P. R. , pro výživné, vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 21 E 231/2011, o dovolání oprávněné b) proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. 6. 2016, sp. zn. 30 Co 234/2016-86, takto:
I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :
Ve shora uvedeném výkonu rozhodnutí Krajský soud v Praze (dále odvolací soud ) usnesením ze dne 30. 6. 2016, č. j. 30 Co 234/2016-86, odmítl odvolání povinného proti usnesení Okresního soudu v Příbrami ze dne 21. 3. 2016, č. j. 21 E 231/2011-65, o zastavení výkonu rozhodnutí, z důvodu neodstranění vad odvolání; rozhodl současně o náhradě nákladů odvolacího řízení.
Nezletilá oprávněná napadla prostřednictvím své zákonné zástupkyně usnesení odvolacího soudu dovoláním.
Nejvyšší soud dovolání odmítl podle § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), dále jen o. s. ř. , protože dovolání není přípustné proti usnesením, proti nimž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 226 odst. 4 (§ 238 odst. 1 písm. f o. s. ř. ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013). Oprávněná b) rovněž není k podání dovolání subjektivně oprávněna, protože napadené rozhodnutí se dotklo výhradně procesních práv povinného; oprávněná b) není osobou, jíž napadeným rozhodnutím nebylo vyhověno (odvolání nepodala).
Protože dovolání oprávněné b) bylo z výše uvedených důvodů odmítnuto, dovolací soud se již nezabýval nedostatkem povinného zastoupení dovolatelky (srov. 241 a § 241b odst. 2 o. s. ř.).
Rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 7. prosince 2016
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D. předsedkyně senátu