20 Cdo 5084/2016
Datum rozhodnutí: 15.11.2016
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d)) předpisu č. 99/1963Sb.20 Cdo 5084/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., v exekuční věci oprávněné MONETA Money Bank, a. s. , se sídlem v Praze 4
- Michle, Vyskočilova č. 1422/1a, identifikační číslo osoby 25672720, zastoupené JUDr. Janem Brožem, advokátem se sídlem v Praze 2, Sokolská č. 1788/60, proti povinnému M. P., pro 334 056,46 Kč s příslušenstvím, vedené u JUDr. Ingrid Švecové, soudní exekutorky Exekutorského úřadu Praha 3, pod sp. zn. 091 Ex 01578/16, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. srpna 2016, č. j. 53 Co 261/2016-26, takto:

Dovolání povinného se odmítá.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. srpna 2016, č. j. 53 Co 261/2016-26, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. ledna 2014 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , odmítl, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno usnesení soudní exekutorky JUDr. Ingrid Švecové ze dne 17. května 2016, č. j. 091 Ex 01578/16-017, jímž byl odmítnut návrh povinného na odklad exekuce [§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř], a dovolání proto není přípustné.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. listopadu 2016

JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu