20 Cdo 5050/2008
Datum rozhodnutí: 27.01.2009
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 5050/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka v exekuční věci oprávněného m. N. J., proti povinnému J. V., pro 23 137,60 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné - pobočky v Havířově, pod sp. zn. 128 Nc 1427/2008, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 7. 2008, č. j. 66 Co 535/2008-33, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud napadeným usnesením potvrdil usnesení, kterým Okresní soud v Karviné pobočka Havířov nařídil podle rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 6. 2005, č. j. 8 Co 155/2005-212, k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 23 137,60 Kč exekuci a jejím provedením pověřil soudní exekutorku JUDr. E. Č.

Povinný podal proti usnesení odvolacího soudu dovolání.

Protože dovolání mělo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by povinný byl právnicky vzdělán, soud jej usnesením ze dne 20. 10. 2008, č. j. 128 Nc 1427/2008-69, vyzval, aby si pro podání dovolání zvolil ve lhůtě deseti dnů od doručení usnesení zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; zároveň jej poučil, že nevyhoví-li výzvě, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Současně byl povinný poučen o možnosti požádat soud o ustanovení advokáta, jsou-li u něho splněny předpoklady, aby byl osvobozen od soudních poplatků. Dovolatel vytčený nedostatek neodstranil, uvedl, že nehodlá podávat dovolání prostřednictvím advokáta, protože v minulosti byla jeho odvolání stejně vždy odmítnuta.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), plyne, že dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Protože podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v Soudní judikatuře č. 6, ročník 2000 pod č. 64) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o.s.ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o.s.ř. zastavil.

O případných nákladech vzniklých oprávněnému v dovolacím řízení rozhodne soudní exekutorka (§ 88 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. ledna 2009

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.

předsedkyně senátu