20 Cdo 5048/2008
Datum rozhodnutí: 31.03.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 5048/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné H. C. a.s., zastoupené advokátem, proti povinné E. Z., pro 12.038,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. 12 Nc 4277/2007, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 4. 12. 2007, č.j. 25 Co 625/2007-30, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:


Povinná napadla dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 11. 7. 2007, č.j. 12 Nc 4277/2007-3, jímž okresní soud nařídil podle rozhodčího nálezu rozhodce Mgr. J. V. ze dne 11. 5. 2007, sp. zn. H/2007/00728, k vydobytí pohledávky ve výši 12.038,- Kč, úroků ve výši 26,64 % z částky 5.203,68 Kč od 24. 6. 2006 do zaplacení, pro náklady předcházejícího řízení ve výši 12.471,20 Kč a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny, na majetek povinné exekuci, jejímž provedením pověřil JUDr. I. O., soudního exekutora.


Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ).


Při podání dovolání nebyla povinná zákonem stanoveným způsobem zastoupena a z obsahu spisu nevyplývá, že by měla právnické vzdělání.


Usnesením ze dne 4. 3. 2008, č.j. 12 Nc 4277/2007-37, soud prvního stupně proto dovolatelku vyzval, aby si ve lhůtě čtrnácti dnů od doručení usnesení zvolila zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; současně ji poučil, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.


Na výzvu, která jí byla doručena 10. 3. 2008, dovolatelka nereagovala.


Soud prvního stupně pak usnesením ze dne 31. 10. 2008, č.j. 12 Nc 4277/2007-40, dovolatelku poučil o možnosti požádat o ustanovení advokáta soudem (§ 30 o.s.ř.) a vyzval ji, aby ve lhůtě dvou týdnů od doručení usnesení sdělila, zda žádá o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.


Ani na tuto výzvu, která jí byla doručena 8. 11. 2008, dovolatelka nereagovala.


Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o.s.ř. zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. března 2009


JUDr. Pavel Krbek, v. r.


předseda senátu