20 Cdo 5044/2009
Datum rozhodnutí: 20.01.2010
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY
20 Cdo 5044/2009
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněných a) M. S. a b) A. S. , zastoupených advokátem, proti povinným 1) A. J. a 2) J. J. , vyklizením bytu, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 13 E 1428/2008, o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 3. června 2009, č. j. 12 Co 217/2009 - 25, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.) : Shora označeným rozhodnutím krajský soud potvrdil usnesení ze dne 8. 1. 2009, č. j. 13 E 1428/2008 - 11, jímž okresní soud nařídil výkon rozhodnutí téhož soudu ze dne 7. 11. 2007, č. j. 8 C 156/2007 - 18, vyklizením bytu ve výroku tohoto rozhodnutí specifikovaného a kterým soud prvního stupně rozhodl o náhradě nákladů řízení; současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.


Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podali povinní dovolání, aniž byli při tomto úkonu zastoupeni advokátem, a jejich podání ani nesplňovalo náležitosti mimořádného opravného prostředku.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

V dané věci podali povinní dovolání proti usnesení odvolacího soudu, aniž byli
při tomto úkonu zastoupeni advokátem, a nebylo ani tvrzeno, že by měli právnické vzdělání. Usnesením ze dne 25. 9. 2009, č. j. 13 E 1428/2008 - 35, okresní soud vyzval oba povinné, aby ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto usnesení odstranili vady dovolání, a současně je poučil o tom, že nebude-li předloženo dovolání sepsané advokátem a plná moc dovolatelů k zastupování advokátem v dovolacím řízení, nebo nebude-li prokázáno právnické vzdělání dovolatelů, soud řízení zastaví. Toto usnesení bylo oběma povinným doručeno dne 13. 10. 2009, výzvě okresního soudu však dosud nevyhověli.

Vzhledem k tomu, že dovolatelé podali dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu, aniž při tomto úkonu byli zastoupeni advokátem a aniž doložili, že mají právnické vzdělání, nebyl nedostatek podmínky dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ani přes poučení soudu odstraněn. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.

Dovolatelé z procesního hlediska zavinili, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněným však prokazatelné náklady tohoto řízení, na jejichž náhradu by jinak měli podle § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první o. s. ř. právo, nevznikly; této procesní situaci odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. ledna 2010

JUDr. Olga Puškinová, v. r.
předsedkyně senátu