20 Cdo 5018/2016
Datum rozhodnutí: 09.11.2016
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201320 Cdo 5018/2016 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., v exekuční věci oprávněné P. B. , S., zastoupené JUDr. Stanislavou Aksamitovou, advokátkou se sídlem v Pardubicích, Masarykovo náměstí 1484, proti povinné D. F., L., zastoupené JUDr. Mgr. Jiřím Drobečkem, advokátem se sídlem v Hodoníně, Štefánikova 4083/14, pro 12 335 Kč a 5 719 Kč, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 44 EXE 1052/2012, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17. 8. 2016, č. j. 12 Co 463/2015-99, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Odůvodnění:
Okresní soud v Hodoníně usnesením ze dne 12. 5. 2015, č. j. 44 EXE 1052/2012-69, zastavil exekuci nařízenou svým usnesením ze dne 26. 6. 2012, č. j. 44 EXE 1052/2012-19, a uložil oprávněné povinnost zaplatit povinné na náhradě nákladů řízení částku 2 976,60 Kč a soudnímu exekutorovi Mgr. Alanu Havlicemu, Exekutorský úřad Jeseník, náhradu nákladů exekuce ve výši 7 865 Kč.
Krajský soud v Brně v záhlaví označeným rozhodnutím usnesení soudu prvního stupně zrušil, řízení o návrhu povinné na zastavení exekuce ze dne 3. 11. 2014 zastavil a uložil povinné nahradit oprávněné na nákladech řízení před soudy obou stupňů částku 200 Kč.
Povinná napadla usnesení odvolacího soudu dovoláním. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a část první čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. .
Dovolání není přípustné, neboť směřuje proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč [§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.] odvolací soud rozhodoval ve věci zastavení exekuce nařízené k vymožení částky 12 335 Kč a 5 719 Kč [srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 5. 2016, sp. zn. 20 Cdo 776/2016, 20 Cdo 777/2016, 20 Cdo 778/2016, 20 Cdo 779/2016, 20 Cdo 780/2016, 20 Cdo 781/2016, 20 Cdo 782/2016, 20 Cdo 783/2016, 20 Cdo 784/2016, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 10. 2015, sp. zn. 26 Cdo 4236/2015, či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2013, sp. zn. 20 Cdo 1977/2013 (proti němuž podaná ústavní stížnost byla odmítnuta usnesením Ústavního soudu ze dne 27. 2. 2014, sp. zn. III. ÚS 346/14)].
Nejvyšší soud proto dovolání podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 9. listopadu 2016
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu