20 Cdo 5009/2016
Datum rozhodnutí: 07.12.2016
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění do 31.12.201320 Cdo 5009/2016

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Ivany Kudrnové a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněné Manhattan Development s. r. o., (dříve MANHATTAN Development, a. s., se sídlem v Praze 8, Ke Štvanici č. 656/3, identifikační číslo osoby 630 79 224), se sídlem v Praze 8, U Libeňského pivovaru č. 63/2, identifikační číslo osoby 282 27 948, zastoupené Mgr. Pavlem Markem, advokátem se sídlem v Praze 1, Opletalova č. 23, proti povinné V. D. Walke Energie s. r. o., se sídlem v Kladně, Huťská č. 318, identifikační číslo osoby 268 86 936, pro 162 227,10 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kladně, pod sp. zn. 58 Nc 5021/2008, o dovolání JUDr. J. D. MBA, LL.A., proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. 6. 2016, č. j. 22 Co 208/2016-217, takto:

Dovolání se odmítá .
S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Dovolání JUDr. J. D. MBA, LL.A. proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. 6. 2016, č. j. 22 Co 208/2016-217,kterým bylo změněno usnesení okresního soudu ze dne 18. 3. 2016, č. j. 58 Nc 5021/2008-200 o uložení pořádkové pokuty odvolateli z částky 20 000 Kč na částku 10 000 Kč, není přípustné podle § 238 odst. 1 písm. d) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013, dále jen o. s. ř. (srov. čl. II. bod 2 přechodných ustanovení zákona č. 293/2013 Sb.), neboť napadeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč.

Nejvyšší soud proto dovolání povinného podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodováno ve zvláštním režimu (viz § 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 7. prosince 2016

JUD. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu