20 Cdo 5006/2015
Datum rozhodnutí: 12.01.2016
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.20 Cdo 5006/2015
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné PROBA s r. o. , se sídlem v Litoměřicích, Čelakovského 3, identifikační číslo osoby 64050173, zastoupené Mgr. Rudolfem Axmannem, advokátem se sídlem v Litoměřicích, Mírové náměstí 157/30, proti povinnému M. V. , pro 78 894 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 13 Nc 5136/2007, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 6. 8. 2013, č. j. 11 Co 826/2012-79, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

Odůvodnění:


Krajský soud v Ústí nad Labem v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 5. 12. 2011, č. j. 13 Nc 5136/2007-63, ve znění opravného usnesení ze dne 1. 2. 2012, č. j. 5136/2007-66, kterým Okresní soud v Litoměřicích zamítl návrh povinného na zastavení exekuce.

Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním, které vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem), přičemž ze spisu nevyplývalo, že by dovolatel měl právnické vzdělání. Usnesením ze dne 11. 8. 2014, č. j. 13 Nc 5136/2007-100, Okresní soud v Litoměřicích vyzval povinného, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím ve lhůtě 8 dnů od doručení podal řádné dovolání; usnesení bylo povinnému doručeno dne 4. 2. 2015. Povinný však na výzvu nereagoval a nedostatek povinného zastoupení neodstranil.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a část první čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. ledna 2016


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu