20 Cdo 50/2016
Datum rozhodnutí: 01.02.2016
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř., § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění do 31.12.2013
20 Cdo 50/2016U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněných 1) D. D. , a 2) M. M. , obou zastoupených JUDr. Vadimem Rybářem, advokátem se sídlem v Poděbradech, Fügnerova č. 651/39, proti povinnému M. V. , pro 27 248 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí pod sp. zn. 33 EXE 710/2013, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích ze dne 16. října 2015, č. j. 27 Co 506/2015-85, takto:

Dovolání povinného se odmítá.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích ze dne 16. října 2015, č. j. 27 Co506/2015-85, kterým odvolací soud potvrdil usnesení Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 15. září 2015, č. j. 33 EXE 710/2013-67, o odmítnutí podání povinného ze dne 14. srpna 2015, učiněné původně u Okresního soudu Frýdek Místek a označené jako Odvolání ve lhůtě 15 dnů návrh na zastavení neplatné exekuce č. j. 33 EXE 710/13
-14 § 55 e.ř. , podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , odmítl, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč [§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř., srov. shora výši částky, pro niž byla exekuce nařízena] a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat, aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. února 2016


JUDr. Zbyněk Poledna předseda senátu