20 Cdo 4997/2007
Datum rozhodnutí: 23.01.2008
Dotčené předpisy:

20 Cdo 4997/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy


senátu JUDr. Antonína Draštíka a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněných a) Z. z. a n. V., a. s., zastoupeného advokátem a b) T., spol. s r. o., zastoupené advokátem, proti povinné V. S., za účasti manžela povinné M. S., o částku 897 060,- Kč s příslušenstvím a částku 517 158,- Kč s příslušenstvím, prodejem nemovitostí, vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 2 E 895/2001, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. února 2007, č. j. 26 Co 87/2006-161, takto:


I. Dovolání se odmítá.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Povinná napadla dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud změnil rozhodnutí okresního soudu tak, že určil cenu nemovitosti - bytu č. 626/14 nacházejícího se v objektu bydlení č. p. 625 na pozemku č. p. 1037 a v objektu bydlení č. p. 626 na pozemku č. p. 1038 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 907/14498 na společných částech objektu bydlení č. p. 625 a objektu bydlení č. p. 626 se všemi součástmi a příslušenstvím, zapsaným na LV a pro k. ú. Ch. u Katastrálního úřadu pro Z. k., Katastrální pracoviště K., částkou ve výši 780 000,- Kč, prvnímu oprávněnému (Z. z. a n. V., a. s.) a povinné nepřiznal právo na náhradu nákladů odvolacího řízení a povinné uložil povinnost zaplatit druhé oprávněné (T., spol. s r. o.) náklady odvolacího řízení ve výši 4 060,50 Kč.


Dovolání není přípustné.


Podle ustanovení § 236 odst. 1 o.s.ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. I když je přípustnost dovolání proti rozsudkům a usnesením odvolacího soudu (obecně) upravena ustanoveními § 237 až § 239 o. s. ř., ve věcech výkonu rozhodnutí jde především o úpravu vyjádřenou v § 238a odst. 1 písm. c/, d/, e/, f/ a g/, odst. 2 o. s. ř.


Tomu odpovídá, že se naopak v řízení o výkon rozhodnutí neuplatní samostatně ustanovení § 237 o. s. ř., jež upravuje přípustnost dovolání i proti usnesením ve věci samé, ačkoli některá rozhodnutí vydávaná v tomto řízení povahu rozhodnutí ve věci samé mají; uvedené ustanovení je použitelné toliko prostřednictvím § 238a odst. 2 o. s. ř.


Platí tedy, že proti jiným rozhodnutím vydaným v řízení o výkon rozhodnutí než vyjmenovaným v § 238a odst. 1 písm. c/ až g/ o. s. ř. dovolání přípustné není, přičemž okolnost, zda jde o rozhodnutí ve věci samé, popř. zda jsou splněny další podmínky podle § 237 odst. 1 a 3 o. s. ř. (srov. § 238a odst. 2 o. s. ř.), významná není.


Lze uzavřít, že proti rozhodnutí, jímž odvolací soud potvrdil (nebo změnil) usnesení, kterým soud prvního stupně rozhodl o ceně nemovitostí, není dovolání přípustné.


Nejvyšší soud proto bez nařízení jednání (§ 243a odst. 1, věta první, o. s. ř.), dovolání podle ustanovení § 243b odst. 5 a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.


Výrok o nákladech dovolacího řízení odpovídá tomu, že žádnému z účastníků, kromě neúspěšné dovolatelky, náklady v tomto stádiu řízení nevznikly (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 23. ledna 2008


JUDr. Antonín Draštík, v. r.


předseda senátu