20 Cdo 4971/2015
Datum rozhodnutí: 12.01.2016
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.20 Cdo 4971/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné České spořitelny, a. s., se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, identifikační číslo osoby 45244782, zastoupené JUDr. Romanem Majerem, advokátem se sídlem v Praze 4, Vyskočilova 1326/5, proti povinnému J. H. , pro 156 643,48 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 49 EXE 3276/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 14. 5. 2015, č. j. 8 Co 923/2015-101, takto:


Dovolací řízení se zastavuje .


Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 23. 3. 2015, č. j. 49 EXE 3276/2012-95, kterým Okresní soud v Českých Budějovicích zastavil řízení o návrhu povinného na zastavení exekuce.
Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním, které vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem), přičemž ze spisu nevyplývalo, že by dovolatel měl právnické vzdělání. Usnesením ze dne 16. 9. 2015, č. j. 49 EXE 3276/2012-117, Okresní soud v Českých Budějovicích zamítl návrh povinného na ustanovení zástupce pro sepsání dovolání a zastupování v dovolacím řízení; usnesení nabylo právní moci dne 7. 10. 2015. Povinný i přes následnou výzvu okresního soudu (usnesení ze dne 7. 10. 2015, č. j. 49 EXE 3276/2012-124, doručené povinnému dne 12. 10. 2015) nedostatek povinného zastoupení neodstranil.
Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a část první čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. ledna 2016

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D. předsedkyně senátu