20 Cdo 4965/2016
Datum rozhodnutí: 07.11.2016
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.201320 Cdo 4965/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky , se sídlem v Praze, Orlická 2020/4, identifikační číslo osoby 41197518, proti povinnému J. J. , pro 99 501 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chrudimi pod sp. zn. 21 EXE 2642/2014, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích ze dne 31. 12. 2015, č. j. 27 Co 570/2015-41, takto:

Řízení o dovolání se zastavuje .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové pobočka v Pardubicích v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 1. 10. 2015, č. j. 21 EXE 2642/2014-24, kterým Okresní soud v Chrudimi zamítl návrh povinného na zastavení exekuce.

Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním, které vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem), přičemž ze spisu nevyplývalo, že by dovolatel měl právnické vzdělání. Usnesením ze dne 21. 9. 2016, č. j. 21 EXE 2642/2014-54, Okresní soud v Chrudimi vyzval povinného, aby si ve lhůtě 15 dní od doručení zvolil pro podání dovolání zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Výzva byla dovolateli doručena dne 1. 10. 2016, dovolatel však nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ani nepožádal o ustanovení advokáta pro dovolací řízení, přestože byl o této možnosti soudem poučen.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. listopadu 2016


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu