20 Cdo 4961/2010
Datum rozhodnutí: 15.03.2011
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
20 Cdo 4961/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněných a) MUDr. J. P., a b) MUDr. R. P. , bytem tamtéž, zastoupených Slavomírem Teclem, advokátem se sídlem v Havlíčkově Brodě, Kalinovo nábřeží 605, proti povinné S. Ž. , za účasti vydražitele J. S., a Mgr. Stanislava Moláka, soudního exekutora se sídlem Exekutorského úřadu Havlíčkův Brod, Nádražní 397, pro 48.993,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pod sp. zn. 0 Nc 4104/2005, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. 2. 2010, č. j. 17 Co 474/2009-95, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Krajský soud napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 2. 9. 2009, č. j. 0 Nc 4104/2005-86, kterým okresní soud z rozdělované podstaty 68 750,- Kč uspokojil v první skupině náklady exekuce soudního exekutora ve výši 15 148,70 Kč a ve třetí skupině pohledávku oprávněných 8 639,40 Kč na nákladech exekuce a dále 44 961,90 Kč na částečnou úhradu úroků z prodlení ve specifikované výši. Tím byla celá rozvrhovaná podstata vyčerpána a neuspokojena zůstala jen pohledávka oprávněných z části dlužného úroku z prodlení v celkové výši 19.515,53 Kč.

Povinná napadla usnesení odvolacího soudu dovoláním, jež vykazovalo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by byla povinná právnicky vzdělána. Usnesením ze dne 2. 6. 2010, č. j. 0 Nc 4104/2005-104, vyzval okresní soud povinnou, aby si ve lhůtě deseti dnů zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; zároveň ji poučil, že nevyhoví-li výzvě, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Usnesení povinná převzala 19. 10. 2010, avšak ani poté vytčený nedostatek neodstranila.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

Protože exekuce již byla skončena (viz oznámení soudního exekutora o skončení exekuce ze dne 16. 7. 2010, č. j. 050 EX 114/05-234, založené na čl. 109), rozhodl dovolací soud i o nákladech řízení. Výrok o nákladech je odůvodněn § 243b odst. 5 větou první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř.; oprávněným, jež by měli na jejich náhradu právo, žádné náklady v této fázi řízení podle obsahu spisu nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. března 2011
JUDr. Miroslava J i r m a n o v á , v. r. předsedkyně senátu