20 Cdo 4958/2015
Datum rozhodnutí: 13.01.2016
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.2013
20 Cdo 4958/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněné CREDIT MANAGEMENT SERVICES a. s. , se sídlem v Praze 7, Jankovcova 1518/2, identifikační číslo osoby 28419901, zastoupené Mgr. Peterem Olejárem, advokátem se sídlem v Brně, Vinohrady 794/45, adresa pro doručování: proti povinnému Bc. P. Z. , pro 968 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 53 EXE 462/2011, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 18. 5. 2015, č. j. 10 Co 256/2014-159, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 28. 3. 2014, č. j. 53 EXE 462/2011-138, kterým Okresní soud v Ústí nad Labem zamítl návrh povinného na zastavení exekuce nařízené svým usnesením ze dne 4. 5. 2011, č. j. 53 EXE 462/2011-18, k vymožení 968 Kč s příslušenstvím.

Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. .

Dovolání není přípustné, neboť směřuje proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy v souladu s § 243c odst. 1 o. s. ř. dovolání odmítl, aniž se zabýval nedostatkem povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. ledna 2016
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D. předsedkyně senátu