20 Cdo 4917/2009
Datum rozhodnutí: 10.12.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 4917/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné R. V., proti povinnému J. K., pro 30.435,- Kč s příslušenstvím, srážkami z důchodu, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 42 E 2/2009, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 30. března 2009, č. j. 40 Co 247/2009 - 31, a proti usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 30. ledna 2009, č. j. 42 E 2/2009-12, takto:


I. Řízení od dovolání proti usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 30. ledna 2009, č. j. 42 E 2/2009-12, se zastavuje.


II. Dovolací řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci ze dne 30. března 2009, č. j. 40 Co 247/2009-31, se zastavuje.


III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):


Usnesením ze dne 30. 3. 2009, č. j. 40 Co 247/2009-31, krajský soud potvrdil usnesení ze dne 30. 1. 2009, č. j. 42 E 2/2009-12, jímž okresní soud nařídil podle vykonatelných usnesení téhož soudu ze dne 5. 11. 2003, č. j. 18 C 209/2002-79, a ze dne 20. 12. 2005, č. j. 41 E 836/2005-10, k uspokojení nepřednostní pohledávky oprávněné ve výši 30.435,- Kč a 610,- Kč výkon rozhodnutí srážkami z důchodu, který přísluší povinnému od plátce - České správy sociálního zabezpečení, a kterým rozhodl o nákladech řízení; současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.


Proti usnesením soudů obou stupňů podal povinný dovolání, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem.


Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.


Usnesením soudu prvního stupně ze dne 11. 6. 2009, č. j. 42 E 2/2009-39, byl dovolatel mj. vyzván, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání s tím, že jinak Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Usnesením téhož soudu ze dne 1. 9. 2009, č. j. 42 E 2/2009-44, byl dovolatel ve smyslu § 30 o. s. ř. poučen o možnosti požádat soud o ustanovení advokáta pro dovolací řízení. Na toto usnesení reagoval dovolatel žádostí o ustanovení advokáta pro dovolací řízení. Usnesením ze dne 30. 10. 2009, č. j. 42 E 2/2009 - 56, poté okresní soud rozhodl tak, že povinnému osvobození od soudních poplatků nepřiznal, a jeho žádost o ustanovení advokáta pro dovolací řízení zamítl. Ani poté dovolatel nedostatek zastoupení advokátem neodstranil a ani netvrdil, že by měl právnické vzdělání. Dovolací soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř., ve znění účinném do 30. 6. 2009 (srov. článek II, bod 12. části první zákona č. 7/2009 Sb.), zastavil.


Usnesení soudu prvního stupně dovoláním úspěšně napadnout nelze. Z ustanovení


§ 236 odst. 1 o. s. ř., plyne, že dovolání je mimořádným opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu. Opravným prostředkem pro přezkoumání rozhodnutí soudu prvního stupně je podle § 201 o. s. ř. odvolání, pokud to zákon nevylučuje. Občanský soudní řád proto také neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně. Jelikož nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, Nejvyšší soud řízení o dovolání , pokud směřuje proti usnesení soudu prvního stupně, podle § 243c odst. 1


a § 104 odst. 1, věty první, o. s. ř. zastavil (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 1999, sp. zn. 20 Cdo 1574/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura 4/2000 pod č. 45).


Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však prokazatelné náklady tohoto řízení, na jejichž náhradu by jinak měla podle § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první o. s. ř. právo, nevznikly; této procesní situaci odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek


V Brně dne 10. prosince 2009


JUDr. Olga Puškinová, v. r.


předsedkyně senátu