20 Cdo 4911/2010
Datum rozhodnutí: 17.02.2011
Dotčené předpisy: § 218 písm. c) o. s. ř.
20 Cdo 4911/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Františka Ištvánka a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné PROVENTA PRAHA s.r.o. v likvidaci , se sídlem v Praze 4, Hodkovičkách, V Hodkovičkách 210/37I, identifikační číslo osoby 61856002, proti povinné DELT Pardubice s.r.o. , se sídlem v Sezemicích, Havlíčkova 162, identifikační číslo osoby 49814893, pro 38.778,57 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 12 Nc 10706/2003, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích z 29. 4. 2010, č. j. 22 Co 99/2010-70, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Shora označeným rozhodnutím krajský soud potvrdil usnesení z 18. 11. 2009, č. j. 12 Nc 10706/2003-37, kterým okresní soud zastavil exekuci podle § 268 odst. 1 písm. e/ o. s. ř. (výrok I.), oprávněnou zavázal nahradit náklady exekuce soudnímu exekutorovi (výrok II.) a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení (výrok III.).

Usnesení krajského soudu napadla oprávněná dovoláním, jež směřovala (posuzováno podle jeho obsahu) výlučně proti té části usnesení, kterou bylo rozhodnuto o II. výroku soudu prvního stupně, tj. výroku o nákladech exekuce.

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 o.s.ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Přípustnost dovolání proti usnesení upravují ustanovení § 237 až § 239 o.s.ř.

Podle ustanovení § 238, § 238a a § 239 o.s.ř. není dovolání přípustné proto, že usnesení o nákladech exekuce v jejich taxativních výčtech uvedeno není. Přípustnost dovolání nelze dovodit ani z ustanovení § 237 odst. 1 o. s. ř., neboť usnesení o nákladech exekuce není rozhodnutími ve věci samé (k pojmu věc sama srov. usnesení Nejvyššího soudu z 2. 12. 1997, sp. zn. 2 Cdon 774/97, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 10/1998 pod č. 61).

Nejvyšší soud proto dovolání bez nařízení jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), aniž vyžadoval splnění podmínky sepisu dovolání advokátem (srov. § 241b odst. 2 věta za středníkem o. s. ř.), podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

Dovolání bylo odmítnuto, povinné, jež by jinak měla právo na náhradu nákladů dovolacího řízení, takové náklady (podle obsahu spisu) nevznikly; této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 3, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 o. s. ř. výrok shora uvedený.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. února 2011

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.
předseda senátu