20 Cdo 4899/2010
Datum rozhodnutí: 07.02.2011
Dotčené předpisy: § 238 o. s. ř., § 238a o. s. ř., § 239 o. s. ř.
0 Cdo 4899/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného T-Mobile Czech Republic a. s. , identifikační číslo 649 49 681, se sídlem v Praze 4, Tomíčkova 2144/1, proti povinnému P. N. , pro 47 791,50 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 51 Nc 8382/2008, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 29. 12. 2009, č. j. 40 Co 1031/2009-28, takto:

Dovolání se odmítá .
O d ů v o d n ě n í :
V záhlaví označeným rozhodnutím krajský soud změnil usnesení okresního soudu ze dne 13. 1. 2009, č. j. 51 Nc 8382/2008-24, tak, že přiznal povinnému osvobození od soudních poplatků v plném rozsahu (výrok I.), a současně potvrdil výrok téhož usnesení okresního soudu v části, v níž nebyl povinnému ustanoven zástupce z řad advokátů (výrok II.)

Přestože byl povinný řádně a správně poučen o jeho nepřípustnosti, napadl rozhodnutí odvolacího soudu ve výroku, jímž bylo potvrzeno zamítnutí žádosti o ustanovení zástupce, dovoláním.

Dovolací soud rozhodl o dovolání podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 7. 2009, dále jen o. s. ř. (srov. čl. II Přechodná ustanovení, bod 12 části první zákona č. 7/2009 Sb.).

Dovolání není přípustné.

Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští (§ 236 odst. 1 o. s. ř.). Přípustnost dovolání proti usnesením upravují ustanovení § 237 až § 239 o. s. ř.

Dovolání proti rozhodnutí, jímž krajský soud potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně o zamítnutí žádosti o ustanovení advokáta, není přípustné. Podle ustanovení § 238, § 238a a § 239 odst. 1 a 2 o. s. ř. dovolání přípustné není, neboť se nejedná o žádný ze zde taxativně vyjmenovaných případů. Dovolání není přípustné ani podle § 237 odst. 1 o. s. ř., neboť nejde o rozhodnutí ve věci samé (k pojmu věc sama srov. též usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 61/1998 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, případně usnesení téhož soudu z 28. srpna 1997, sp. zn. 2 Cdon 484/97, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 11, ročník 1997 pod č. 88).

Nejvyšší soud proto dovolání aniž vyžadoval splnění podmínky obligatorního zastoupení (§ 241b odst. 2 o. s. ř.) bez nařízení jednání (§ 243a odst. 1, věta první o. s. ř.) odmítl podle § 243b odst. 5, věty první, a § 218 písm. c) o. s. ř.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 7. února 2011

JUDr. Miroslava J i r m a n o v á, v. r.
předsedkyně senátu