20 Cdo 4885/2008
Datum rozhodnutí: 31.03.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 4885/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné P., a.s., proti povinné D. P., pro 39.409,40 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 74 Nc 415/2008, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. 6. 2008, č. j. 69 Co 264/2008-31, takto:


Dovolání se odmítá.


Odůvodnění:


Povinná napadla dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým městský soud odmítl (§ 44 odst. 10 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon č. 120/2001 Sb. ) její odvolání proti usnesení ze dne 26. 2. 2008, č. j. 74 Nc 415/2008-6, jímž obvodní soud nařídil podle svého platebního rozkazu ze dne 22. 8. 2006, sp. zn. 153 Ro 65/2006, k uspokojení pohledávky 39.409,40 Kč s 3 % p.a. úroky z prodlení od 2. 11. 2004 do 28. 4. 2005, s 9,5 % p.a. úroky z prodlení od 29. 4. 2005 do 30. 6. 2005, s 8,75 % p.a. úroky z prodlení od 1. 7. 2005 do 31. 12. 2005, s 9 % p.a. úroky z prodlení od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2006 a nadále od 1. 7. 2006 do zaplacení s p.a. úroky z prodlení ve výši, která odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB, platné pro první den kalendářního pololetí, v němž trvá prodlení dlužníka, zvýšené o sedm procentních bodů, pro náklady nalézacího řízení ve výši 1.580,-Kč a náklady oprávněné a náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny, na majetek povinné exekuci, jejímž provedením pověřil JUDr. A. D., soudního exekutora.


Dovolání je opožděné.


Účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, popřípadě u odvolacího nebo dovolacího soudu (§ 240 odst. 1, věta první, odst. 2, věta druhá, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ). Lhůta k podání dovolání je lhůtou procesní a zákonnou, jejíž zmeškání nelze prominout (§ 240 odst. 2, věta první, o.s.ř.). Ve smyslu ustanovení § 57 odst. 2, věty první, o.s.ř. končí běh lhůty k podání dovolání uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.).


V projednávané věci byl stejnopis písemného vyhotovení usnesení odvolacího soudu obsahující správné poučení o opravných prostředcích (§ 169 odst. 1 o.s.ř.) doručen povinné prostřednictvím pošty 4. 7. 2008 (§ 50c odst. 4 o.s.ř.). Dovolání odevzdala povinná k doručení soudu prvního stupně poště Praha 98 dne 15. 9. 2008.


Posledním dnem lhůty, v níž mohla povinná dovolání učinit u soudu, popřípadě podat k přepravě orgánu, který má povinnost je doručit, byl čtvrtek 4. 9. 2008; dovolání však bylo podáno po uplynutí lhůty stanovené v § 240 odst. 1, větě první, o.s.ř.


Nejvyšší soud proto dovolání aniž vyžadoval splnění podmínky obligatorního zastoupení (§ 241b odst. 2 o.s.ř.) jako opožděné odmítl (§ 243b odst. 5, věta první, § 218a o.s.ř.).


O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 31. března 2009


JUDr. Pavel Krbek, v. r.


předseda senátu