20 Cdo 4869/2007
Datum rozhodnutí: 23.01.2008
Dotčené předpisy:

20 Cdo 4869/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy


senátu JUDr. Antonína Draštíka a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného S. m. O., M. o. S. O., proti povinnému L. B., vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 51 E 44/2005, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. října 2006, č. j. 10 Co 1131/2006-32, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 2. února 2005, č. j. 51 E 44/2005-7, jímž okresní soud nařídil podle rozsudku tohoto soudu ze dne 27. února 2002, č. j. 26 C 253/2001-6, výkon rozhodnutí vyklizením povinného z bytu č. 312 v O. H., o velikosti 1+1 s příslušenstvím, a uložil povinnému zaplatit oprávněnému náklady výkonu rozhodnutí ve výši 1 000,- Kč, a to s upřesněním, že se výkon rozhodnutí nařizuje podle rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 27. února 2002, č. j. 26 C 253/2001-16, a dále rozhodl tak, že oprávněný nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.


Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/, odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů /dále jen o. s. ř. /).


Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen


a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.


Usnesením ze dne 14. března 2007, č. j. 51 E 44/2005-37, proto soud prvního stupně dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě deseti dnů od doručení usnesení zvolil zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně ho poučil, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.


Na výzvu, která mu byla doručena dne 21. března 2007, dovolatel reagoval žádostí o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce, které soud usnesením ze dne 22. května 2007, č. j. 51 E 44/2005-46, vyhověl. Toto usnesení bylo povinnému doručeno dne 31. května 2007, jeho zmocněnci (advokátovi) dne 3. července 2007 a nabylo tak právní moci dne 19. července 2007. Protože podání povinného neobsahovalo údaje o tom, v jakém rozsahu a z jakých důvodů rozhodnutí odvolacího soudu napadá, vyzval jej soud prvního stupně, aby tyto nedostatky ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení odstranil; současně ho poučil, že jinak bude dovolací řízení zastaveno. Advokát povinného převzal toto usnesení dne 27. srpna 2007 a poté se ještě dne 11. září 2007 seznámil s obsahem spisu. Advokátem sepsané dovolání však nebylo soudu předloženo.


Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.


Výrok o nákladech dovolacího řízení odpovídá tomu, že žádnému z účastníků, kromě neúspěšného dovolatele, náklady v tomto stádiu řízení nevznikly (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první o.s.ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 23. ledna 2008


JUDr. Antonín Draštík, v. r.


předseda senátu