20 Cdo 486/2006
Datum rozhodnutí: 12.12.2006
Dotčené předpisy: § 71 odst. 3 předpisu č. 71/1967Sb.
20 Cdo 486/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné T-M. C. R., a. s., proti povinnému Ing. L. Č., pro 8.790,80 Kč s příslušenstvím prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu Plzeň sever pod sp. zn. E 787/2002, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 3. 2005, č.j. 13 Co 86/2005-50, takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 3. 2005, č.j. 13 Co 86/2005-50, a usnesení Okresního soudu Plzeň sever ze dne 3. 6. 2004, č.j. E 787/2002-24, se zrušují a věc se okresnímu soudu vrací k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Ve výroku uvedeným rozhodnutím krajský soud potvrdil usnesení ze dne 3. 6. 2004, č.j. E 787/2002-24, kterým Okresní soud Plzeň - sever zastavil podle ustanovení § 268 odst. 1 písm. b/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále též jen o.s.ř. ), výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí (nařízený podle rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu ze dne 2. 10. 2000, č.j. 53979/2000-634 II.vyř. Rm/ko, k vydobytí pohledávky 8.790,80 Kč s příslušenstvím usnesením ze dne 15. 7. 2002, č.j. E 787/2002-14). Odvolací soud uzavřel, že rozhodnutí, jehož výkon byl nařízen (§ 274 písm. f/ o.s.ř.), nabylo 31. 10. 2000 právní moci a uplynutím lhůty k plnění se stalo vykonatelným. Protože rozhodnutí správního orgánu lze vykonat jen ve lhůtě uvedené v § 71 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení /správní řád/, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 71/1967 Sb. ), a jelikož tato lhůta uplynula, aniž byl výkon realizován, není možné v něm pokračovat a je nezbytné výkon nikoliv podle § 268 odst. 1 písm. b/, nýbrž podle písmene g/ téhož ustanovení zastavit.

Rozhodnutí odvolacího soudu napadla oprávněná dovoláním, jímž namítá nesprávné právní posouzení věci (§ 241a odst. 2 písm. b/ o.s.ř.). Oproti soudům obou stupňů prosazuje, že ustanovení § 71 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb., upravující zánik možnosti právo vymoci výkonem rozhodnutí (nikoli tedy prekluzi práva), nemůže být v řízení o výkon rozhodnutí použito, jestliže vykonávané správní rozhodnutí přiznává právo soukromoprávní povahy vyplývající ze závazkového právního vztahu (právo na zaplacení telekomunikačních úhrad), jehož promlčecí doba je upravena zvláštním právním předpisem (§ 387 a násl. obch. zák.). Navrhla proto, aby dovolací soud rozhodnutí soudů obou stupňů zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud věc projednal podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 3. 2005 (viz čl. II, bod 3. zákona č. 59/2005 Sb.).

Dovolání je ve smyslu ustanovení § 237 odst. 1 písm. c/, odst. 3, § 238a odst. 1 písm. d/, odst. 2 o.s.ř. přípustné (a rovněž důvodné), protože odvolací soud své rozhodnutí vybudoval na dosud obecně přijímaném výkladu ustanovení § 71 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb., jenž však byl v případech, o který jde i v dané věci radikálně změněn usnesením ze dne 16. 2. 2005, sp. zn. 31 Cdo 1966/2004, uveřejněným v časopise Soudní judikatura 5/2005 pod č. 82. Velký senát Nejvyššího soudu v citovaném rozhodnutí, na něž dovolací soud v plném rozsahu odkazuje, uzavřel, že při soudním výkonu rozhodnutí správního úřadu, kterým bylo oprávněnému přiznáno právo, jež podle příslušných hmotněprávních ustanovení podléhá promlčení, se ustanovení § 71 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb. nepoužije.

Za této situace nelze dovodit, že napadené rozhodnutí je správné, a proto je Nejvyšší soud, včetně rozhodnutí soudu prvního stupně, pro něž platí výše uvedené důvody obdobně, zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení (§ 243b odst. 2, část věty za středníkem, odst. 3, věta druhá, o.s.ř.).

Soudy nižších stupňů jsou vázány právním názorem vysloveným shora (§ 243d odst. 1, věta první, o.s.ř.).

V novém rozhodnutí o věci rozhodne soud i o nákladech dovolacího řízení (§ 243d odst. 1, věta druhá, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. prosince 2006

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu