20 Cdo 484/2008
Datum rozhodnutí: 12.08.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 484/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné K. p., a.s., proti povinnému V + W, e., s.r.o., zastoupenému advokátem, pro 15.545,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 69 Nc 2721/2003, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5. dubna 2005, č. j. 20 Co 639/2004 - 15, takto:


Dovolání se odmítá.


Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):


V záhlaví uvedeným rozhodnutím krajský soud potvrdil usnesení ze dne 9. 6. 2003, č. j. 69 Nc 2721/2003 - 6, kterým městský soud nařídil podle vykonatelného platebního rozkazu Městského soudu v Brně ze dne 20. 9. 2002, sp. zn. 68 Ro 2062/2002, exekuci na majetek povinného k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 15.545,- Kč s příslušenstvím, jakož i nákladů nalézacího řízení ve výši 620,- Kč, a jejím provedením pověřil Mgr. Ing. J. C., soudního exekutora. Odvolací soud se ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, že exekuční titul je pravomocný a vykonatelný.


Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal povinný dovolání, jehož přípustnost dovozuje z § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., a podává je z důvodů uvedených v § 241a odst. 2 písm. a) a b) o. s. ř. Stejně jako v odvolání namítá, že platební rozkaz mu nebyl řádně doručen do vlastních rukou, a nemohl proto nabýt právní moci a stát se vykonatelným; z toho dovozuje, že exekuce byla nařízena nedůvodně. Odvolacímu soudu vytýká, že rozhodl nesprávně, když se ztotožnil s nesprávnými skutkovými zjištěními soudu prvního stupně i s jeho nesprávnými právními závěry. Zásadní právní význam napadeného rozhodnutí odvolacího soudu spatřuje dovolatel v tom, že byl zcela zásadním způsobem porušen zákon (občanský soudní řád) a jeho právo na spravedlivý proces , neboť postupem soudu mu bylo znemožněno náležitě hájit své zájmy v nalézacím řízení, když soud namísto zrušení předmětného platebního rozkazu tomuto přisoudil právní moc a vykonatelnost , na čemž nic nezměnilo ani usnesení odvolacího soudu. Navrhl, aby usnesení soudů obou stupňů byla zrušena a věc vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení.


Dovolací soud neshledal dovolání povinného podle § 237 odst. 1 písm. c), odst. 3 ve spojení s § 237 odst. 3, § 238a odst. 1 písm. c), odst. 2 o. s. ř. ve znění účinném do 31. 6. 2009 (článek II, bod 12 části první zákona č. 7/2009 Sb.) přípustným. Zpochybnil-li dovolatel (posuzováno podle obsahu dovolání - srov. § 41 odst. 2 o. s. ř.) prostřednictvím dovolacího důvodu podle § 241a odst. 3 o. s. ř., spočívajícího v tom, že napadené rozhodnutí vychází ze skutkového zjištění, které podle obsahu spisu nemá v podstatné části oporu v provedeném dokazování, právní závěr odvolacího soudu, že exekuční titul je vykonatelný, nezakládá tato námitka, kterou ostatně dovolatel ani blíže nekonkretizoval, přípustnost dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. ve spojení s § 238a odst. 1 písm. c), odst. 2 o. s. ř. ve znění účinném do 30. 6. 2009 (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2006, sp. zn. 20 Cdo 3028/2005). Nejvyšší soud proto dovolání povinného podle § 243b odst. 5, věty první, a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl, aniž bylo zapotřebí se zabývat dalšími námitkami uplatněnými v dovolání.


O případných nákladech vzniklých oprávněné v dovolacím řízení rozhodne soudní exekutor (§ 88 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 12. srpna 2009


JUDr. Olga Puškinová, v. r.


předsedkyně senátu