20 Cdo 4828/2010
Datum rozhodnutí: 02.03.2011
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
20 Cdo 4828/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné IMPER s. r. o. , se sídlem v Českých Budějovicích, Husova 11, identifikační číslo osoby 608 49 631, zastoupené JUDr. Zdeňkem Drtinou, Ph.D, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, nám. Přemysla Otakara II. 30a, proti povinné A. T. , pro 12 099,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 13 Nc 30950/2006, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. 6. 2008, č. j. 51 Co 233/2008-36, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 8. 4. 2008, č. j. 13 Nc 30950/2006-30, kterým obvodní soud odmítl podání povinné ze dne 13. 11. 2007 s odůvodněním, že povinná ani po výzvě soudu nedoplnila své podání označené jako žádost o zrušení usnesení o nařízení exekuce, ačkoliv byla poučena o následcích spojených s neuposlechnutím této výzvy (§ 43 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále též jen o. s. ř. ).

Usnesení odvolacího soudu napadla povinná dovoláním, jež vykazovalo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by byla povinná právnicky vzdělána.

Obvodní soud povinnou vyzval usnesením ze dne 27. 8. 2010, č. j. 13 Nc 30950/2006-52, aby si ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; zároveň ji poučil, že nevyhoví-li výzvě, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Zároveň ji poučil o možnosti požádat soud o ustanovení zástupce. Usnesení bylo povinné doručeno 1. 9. 2010 (vhozením do schránky); povinná však vytčený nedostatek neodstranila.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

Protože vymožením pohledávky již zaniklo pověření soudního exekutora k provedení exekuce, rozhodoval Nejvyšší soud i o nákladech dovolacího řízení. Vzhledem k tomu, že oprávněné, jež by jinak měla právo na jejich náhradu, v tomto stádiu řízení žádné náklady podle obsahu spisu nevznikly, rozhodl dovolací soud, jak uvedeno ve výroku II. (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. března 2011

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.
předsedkyně senátu