20 Cdo 4826/2016
Datum rozhodnutí: 01.03.2017
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 241 předpisu č. 99/1963Sb.20 Cdo 4826/2016
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph.D., v exekuční věci oprávněného M. M. s místem podnikání v Soběslavi, Tyršova č. 740, identifikační číslo osoby 49035797, zastoupeného JUDr. Borisem Vacou, advokátem se sídlem v Praze 1 Starém Městě, Dlouhá č. 705/16, proti povinnému L. J. , pro 151 778 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Miloslava Hauerlanda, Exekutorský úřad Praha 5, pod sp. zn. 027 EX 00152/09, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 13. listopadu 2015, č. j. 7 Co 668/2015-224, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.
O d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :
Nejvyšší soud řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 13. 11. 2015, č. j. 7 Co 668/2015-224, podle ustanovení § 241b odst. 2 a §104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) též jen o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.) a na výzvu Nejvyššího soudu ze dne 9. 11. 2016, č. j. 20 Cdo 4826-247, vadu dovolání spočívající v nedostatku zastoupení advokátem neodstranil a ze spisu současně nevyplývá, že by sám dovolatel prokázal právnické vzdělání podle § 241 odst. 2 písm. a) nebo b) o. s. ř.

Jelikož obligatorní zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu dovolacího soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 1. 3. 2017
JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.
pověřený člen senátu