20 Cdo 4825/2010
Datum rozhodnutí: 21.02.2011
Dotčené předpisy: § 238a odst. 1 písm. c) o. s. ř. ve znění do 30.06.2009
20 Cdo 4825/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné Cashdirect, s. r. o. , se sídlem v Praze 5, Bozděchova 1840/7, identifikační číslo osoby 270 80 617, zastoupené Mgr. Richardem Rolfesem, advokátem se sídlem v Praze-Kyjích, Jordánská 779, proti povinnému F. K. , pro 3 995,- Kč s příslušenstvím, zastoupenému JUDr. Vlastimilem Dřímalem, advokátem se sídlem v Domažlicích, Dukelská 66, vedené u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 7 Nc 2877/2008, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 10. 2009, č. j. 56 Co 575/2009-38, takto:

Dovolání se odmítá.
O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud odmítl odvolání povinného proti usnesení ze dne 13. 10. 2008, č. j. 7 Nc 2877/2008-26, kterým okresní soud nařídil podle rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, odboru pro západočeskou oblast ze dne 12. 9. 2007, č. j. 49280/2007-634/III.Vyř., k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 3 995,- Kč, nákladů předcházejícího řízení 200,- Kč a nákladů exekuce exekuci na majetek povinného, jejímž provedením pověřil soudního exekutora Mgr. Jana Pekárka.

Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním.

Dovolací soud rozhodl o dovolání podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 7. 2009, dále jen o. s. ř. (srov. čl. II Přechodných ustanovení, bod 12, část první zákona č. 7/2009 Sb., podle nějž se dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu /vyhlášeným/ vydaným po 1. 7. 2009 projednají a rozhodnou podle příslušných ustanovení občanského soudního řádu upravujících dovolací řízení ve znění účinném od 1. 7. 2009).

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. l o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Z ustanovení § 238a odst. 1 o. s. ř. dále vyplývá, že od 1. 7. 2009 již není přípustné dovolání proti usnesením odvolacího soudu, potvrzujícím nebo měnícím usnesení soudu prvního stupně, jímž bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce).

Jestliže v souzené věci odvolací soud rozhodl o odvolání proti usnesení o nařízení exekuce dne 30. 10. 2009, dovolání proti tomuto rozhodnutí není již přípustné. Na tom nic nezmění ani nesprávné poučení v napadeném usnesení, podle kterého dovolání proti němu je přípustné; takové poučení přípustnost dovolání nezakládá (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2002, sp. zn. 29 Odo 425/2002, uveřejněné pod číslem 51/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.).

Nejvyšší soud proto, aniž ve věci nařizoval jednání (§ 243a odst. l věta první o. s. ř.), dovolání odmítl (§ 243b odst. 5, § 218 písm. c/ o. s. ř).

O nákladech dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. února 2011

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.
předsedkyně senátu