20 Cdo 4820/2009
Datum rozhodnutí: 16.12.2009
Dotčené předpisy:
20 Cdo 4820/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně

JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné V. spol. s r.o. v likvidaci, zastoupené advokátkou, proti povinné O. Š., pro 179.087,- Kč, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 28 Nc 5151/2005, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 15. července 2009, č. j. 12 Co 38/2009 - 31, takto:

Dovolání se odmítá.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Okresní soud v Chomutově usnesením ze dne 11. 8. 2008, č. j. 28 Nc 5151/2005 - 22, rozhodl, že exekuce nařízená usnesením Okresního soudu v Chomutově ze dne 29. 6. 2005, č.j. 28 Nc 5151/2005 - 6, se podle § 55 odst. 2 exekučního řádu zcela zastavuje, rozhodl o náhradě nákladů mezi účastníky a oprávněné uložil zaplatit soudní exekutorce JUDr. J. S., se sídlem Exekutorského úřadu P., náklady exekuce ve výši 16.322,- Kč.

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 15. 7. 2009, č. j. 12 Co 38/2009 - 31, usnesení soudu prvního stupně v napadeném výroku (III.) o nákladech exekuce potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti potvrzujícímu výroku usnesení odvolacího soudu o nákladech exekuce podala oprávněná dovolání z důvodu nesprávného právního posouzení věci, jehož naplnění spatřuje v tom, že tyto náklady jsou neopodstatněné, a proto nesouhlasí s jejich výší. Navrhla, aby dovolací soud napadený výrok usnesení krajského soudu zrušil a věc mu v tomto rozsahu vrátil k dalšímu řízení.

Dovolání není přípustné.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Podle § 238, § 238a a § 239 o. s. ř. není dovolání přípustné proto, že usnesení o nákladech řízení, a tedy ani o nákladech exekuce, v jejich taxativních výčtech uvedeno není. Přípustnost dovolání nelze dovodit ani o § 237 odst. 1 o. s. ř., neboť usnesení o nákladech exekuce (stejně jako usnesení o nákladech řízení) není rozhodnutím ve věci samé (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 3. 2005, sp. zn. 20 Cdo 2740/2004, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 5, ročník 2005, pod poř. č. 70, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2002, sp. zn. 29 Odo 874/2001, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 1, ročník 2003, pod č. 4).

Nejvyšší soud ČR proto dovolání oprávněné podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť povinné v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. prosince 2009

JUDr. Olga Puškinová , v. r.

předsedkyně senátu