20 Cdo 4819/2008
Datum rozhodnutí: 31.03.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 4819/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného statutárního města O. proti povinnému R. F., pro 1.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 51 Nc 4250/2004, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 16. 2. 2007, č.j. 40 Co 203/2007-22, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:


Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 8. 3. 2004, č.j. 51 Nc 4250/2004-8, jímž okresní soud nařídil podle bloků na pokutu č. A 008166 a č. A 036761, vydaných Městskou policií O. dne 27. 3. 2000, č.j. JA 338/0, série CA/1993, a dne 14. 5. 2000, č.j. JA 596/0-Ch, série CA/1993, k uspokojení pohledávky 1.000,- Kč a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny, na majetek povinného exekuci, jejímž provedením pověřil Mgr. Ing. R. O., soudního exekutora.


Nejvyšší soud věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 3. 2005 (čl. II, bod 3. zákona č. 59/2005 Sb., dále jen o.s.ř. ).


Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 o.s.ř. plyne, že je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno.


Ačkoli dovolatel byl v době podání dovolání v řízení zastoupen advokátem (JUDr. I. K.), dovolání advokátem sepsáno nebylo.


Usnesením ze dne 6. 8. 2008, č.j. 51 Nc 4250/2004-51, které bylo doručeno JUDr. I. K. dne 18. 8. 2008 a povinnému dne 27. 8. 2008, soud prvního stupně proto dovolatele vyzval, aby ve lhůtě dvaceti dnů od doručení usnesení podal prostřednictvím advokáta řádné dovolání; současně jej poučil o následcích, nevyhoví-li výzvě.


Na výzvu reagoval advokát JUDr. I. K., tak, že dne 28. 8. 2008 soudu oznámil, že povinnému vypovídá plnou moc.


Povinný nedostatek obligatorního zastoupení neodstranil.


Protože podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu z 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 6, ročník 2000 pod poř. č. 64) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o. s. ř.).


O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 31. března 2009

JUDr. Pavel Krbek, v. r.


předseda senátu