20 Cdo 4813/2009
Datum rozhodnutí: 15.12.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 4813/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně


JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné V. z. p. Č. r., proti povinné D. Š., zastoupené advokátem, pro 47.568,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 13 E 1609/2008, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. června 2009, č. j. 25 Co 275/2009 - 24, takto:


I. Dovolání se odmítá.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Obvodní soud pro Prahu 4 usnesením ze dne 10. 7. 2008, č. j. 13 E 1609/2008 - 3, nařídil podle vykonatelných platebních výměrů V. z. p. Č. r., Krajské pobočky pro hl. m. P., ze dne 27. 12. 2001, č. a č., k uspokojení přednostní pohledávky oprávněné v částce 47.568,- Kč výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, platu a jiných příjmů příslušejících povinné. K odvolání povinné Městský soud v Praze usnesením ze dne 11. 6. 2009, č. j. 25 Co 275/2009 - 24, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů řízení.


Proti usnesení odvolacího soudu podala povinná dne 14. 9. 2009 dovolání, doručené soudu prvního stupně dne 21. 9. 2009, doplněné podáním ze dne 7. 11. 2009, doručeným soudu prvního stupně dne 9. 11. 2009.


Nejvyšší soud ČR jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dospěl po přezkoumání věci k závěru, že dovolání bylo podáno opožděně.


Podle § 240 odst. 1 o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Bylo-li odvolacím soudem vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta od doručení opravného usnesení.


Podle § 240 odst. 2 o. s. ř. zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout; lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u dovolacího nebo odvolacího soudu.


Podle § 57 odst. 2 o. s. ř. lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo


ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Podle § 57 odst. 3 o. s. ř. lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.


Z obsahu spisu - zejména dokladu o doručení usnesení odvolacího soudu - plyne, že povinné bylo usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. 6. 2009, č. j. 25 Co 275/2009 - 24, doručeno dne 7. 7. 2009 (§ 50 odst. 1 o. s. ř.). Dovolání proti usnesení odvolacího soudu předala povinná k poštovní přepravě dne 14. 9. 2009.


V dané věci běžela lhůta k podání dovolání ode dne doručení usnesení odvolacího soudu povinné (nebylo vydáno opravné usnesení), tj. od 7. 7. 2009 (úterý), a skončila dne 7. 9. 2009 (pondělí). Je tedy zřejmé, že dvouměsíční lhůta dodržena nebyla, neboť dovolání povinné bylo podáno až po marném uplynutí zákonné lhůty k dovolání. Proto bylo dovolání podle § 243b odst. 5, věty první a § 218a o. s. ř. odmítnuto.


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť povinná s ohledem na výsledek dovolacího řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a oprávněné v tomto řízení žádné náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 15. prosince 2009


JUDr. Olga Puškinová, v. r.


předsedkyně senátu