20 Cdo 4807/2016
Datum rozhodnutí: 13.12.2016
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201320 Cdo 4807/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Vladimíra Kůrky v exekuční věci oprávněného ČEZ Prodej, s. r. o. , se sídlem v Praze 4, Duhová 1/425, identifikační číslo osoby 27232433, zastoupeného JUDr. Danielem Volopichem, advokátem se sídlem v Plzni, Vlastina 602/23, proti povinné V. H. , pro 17 591,50 Kč s příslušenstvím, o osvobození od soudního poplatku a ustanovení zástupce, vedené u Okresního soudu v Kutné Hoře pod sp. zn. 7 Nc 3282/2007, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 31. 3. 2015, č. j. 23 Co 68/2015-207, takto:

Dovolání se odmítá .

Odůvodnění:

Odvolací soud v záhlaví uvedeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 7. 1. 2015, č. j. 7 Nc 3282/2007-187, kterým Okresní soud v Kutné Hoře zastavil řízení o žádosti povinné o osvobození od soudního poplatku a o ustanovení právního zástupce pro řízení o dovolání. Po zjištění, že povinná požaduje zastoupení v řízení o dovolání proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. 10. 2014, č. j. 23 Co 278/2014-159 (jímž odvolací soud potvrdil usnesení okresního soudu o nepřiznání osvobození od soudního poplatku a o neustanovení advokáta), soud uzavřel, že v nové žádosti povinná neuvedla žádné nové skutečnosti, a že nedošlo-li ke změně poměrů od doby pravomocného zamítnutí dřívější žádosti, brání novému rozhodování o nové žádosti povinné odůvodněné stejnými okolnostmi překážka věci pravomocně rozhodnuté.

Usnesení odvolacího soudu opět povinná napadla dovoláním ze dne 22. 6. 2015.

Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a část první čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. .

Z obsahu spisu vyplývá, že okresní soud usnesením ze dne 24. 6. 2013, č. j. 7 Nc 3282/2007-100, zamítl návrh povinné na zastavení exekuce z důvodu nemajetnosti. Odvolací soud toto usnesení rozhodnutím ze dne 28. 11. 2013, č. j. 23 Co 472/2013-120, potvrdil s tím, že vymáhaná pohledávka je v pořadí u České správy sociálního zabezpečení, kde je prováděna exekuce srážkami z důchodu povinné, a je předpoklad, že bude v budoucnu uspokojena. Proti usnesení na čl. 120 podala povinná dovolání a požádala o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Její žádosti vyhověno nebylo (viz usnesení na čl. 148 a 159), což povinná opět napadla dovoláním a požádala znovu o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce. Její druhá žádost rovněž nebyla úspěšná, přičemž proti rozhodnutí o ní je vedeno toto dovolací řízení.

V mezidobí však okresní soud usnesením ze dne 30. 3. 2016, č. j. 7 Nc 3282/2007
-283, ve spojení s usnesením krajského soudu ze dne 28. 7. 2016, č. j. 23 Co 213/2016-298, odmítl pro opožděnost dovolání povinné proti usnesení krajského soudu na čl. 120. Tím bylo řízení o dovolání proti usnesení na čl. 120 skončeno.

Z výše uvedeného je zřejmé, že dovolací řízení, pro něž povinná požadovala ustanovení advokáta a osvobození od soudního poplatku, bylo pravomocně skončeno. Proto je dovolání povinné již bezpředmětným (k postupu soudu při bezpředmětnosti opravného prostředku srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2004, sp. zn. 29 Odo 611/2002, či ze dne 21. 1. 2015, sp. zn. 29 Cdo 3863/2014, příp. usnesení Ústavního soudu ze dne 9. 4. 2015, sp. zn. III. ÚS 1057/15) a Nejvyšší soud je odmítl.

Pro úplnost lze uvést, že i jinak včasné dovolání proti usnesení odvolacího soudu na čl. 120 by nebylo přípustné (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. prosince 2016


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu