20 Cdo 4795/2016
Datum rozhodnutí: 07.03.2017
Dotčené předpisy: § 241 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.20 Cdo 4795/2016
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph.D., v exekuční věci oprávněného V. N. U. , proti povinnému P. Z. , pro 30 028 USD, vedené u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou pod sp. zn. 0 Nc 4619/2004, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. dubna 2016, č. j. 19 Co 113/2016-200, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. 4. 2016, č. j. 19 Co 113/2016-200, jímž bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou ze dne 23. 2. 2016, č. j. 0 Nc 4619/2004-184, kterým soud prvního stupně zamítl návrh oprávněného na ustanovení zástupce, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) - dále jen o. s. ř. , zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.), na výzvu Okresního soudu v Rychnově na Kněžnou ze dne 31. 5. 2016, č. j. 0 Nc 4619/2004-206, vadu dovolání spočívající v nedostatku zastoupení advokátem neodstranil a ze spisu současně nevyplývá, že by sám dovolatel prokázal právnické vzdělání podle § 241 odst. 2 písm. a) nebo b) o. s. ř.

Jelikož obligatorní zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů se nezdůvodňuje (§ 243 f odst. 3 věta druhá o. s .ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 7. března 2017

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.
pověřený člen senátu