20 Cdo 4789/2008
Datum rozhodnutí: 24.02.2009
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 4789/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Jiřího Zrůsta v exekuční věci oprávněné P. m. d. p., a.s., zastoupené advokátem, proti povinnému K. H., zastoupenému advokátem, pro 1.008,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Plzeň město pod sp. zn. 73 Nc 2723/2007, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 27. 7. 2007, č. j. 13 Co 386/2007-18, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud odmítl (§ 44 odst. 10 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon č. 120/2001 Sb. ) odvolání povinného proti usnesení ze dne 7. 3. 2007, č. j. 73 Nc 2723/2007-4, jímž okresní soud nařídil podle svého rozhodnutí ze dne 10. 6. 2002, sp. zn. 30 C 172/2002, pro vymožení částky 1.008,- Kč s 8 % úroky od 11. 3. 2001 do zaplacení, pro náklady předcházejícího řízení ve výši 600,- Kč, pro náklady exekuce a náklady oprávněné, které budou určeny v příkazu exekutora, na majetek povinného exekuci, jejímž provedením pověřil soudního exekutora.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), plyne, že je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 24. 9. 2007, č. j. 73 Nc 2723/2007-26, soud prvního stupně proto dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení zvolil zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání.

Na výzvu, která mu byla doručena 4. 10. 2007, dovolatel reagoval žádostí o ustanovení zástupce, jíž soud prvního stupně usnesením ze dne 16. 11. 2007, č. j. 73 Nc 2723/2007-36, vyhověl; ustanovený advokát dovolatelem sepsané dovolání nedoplnil, nenahradil a ani nesdělil, že se s ním ztotožňuje.

Protože podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení, k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem (viz usnesení Nejvyššího soudu z 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura 6/2000 pod č. 64), je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. února 2009JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu