20 Cdo 4777/2009
Datum rozhodnutí: 15.12.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 4777/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné A. M. Č. r., a.s., zastoupené advokátem, proti povinným 1) P. T., a 2) M. T., pro 4.282,- Kč, smluvní pokuty ve výši 9.000,- Kč a smluvní pokuty ve výši 92.700,- Kč, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 44 Nc 6056/2008, o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 8. dubna 2009, č. j. 12 Co 756/2008 - 36, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):


Shora označeným usnesením krajský soud k odvolání povinných potvrdil usnesení Okresního soudu v Chomutově ze dne 4. 6. 2008, č.j. 44 Nc 6056/2008 - 10, kterým byla podle vykonatelného rozhodčího nálezu, vydaného JUDr. J. Č., CSc., dne 13. 7. 2007, č.j. RD/109/07/ACM - 13, nařízena exekuce na majetek povinných k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 4.282,- Kč (představující část smluvního úroku z prodlení ve výši 2,5 promile denně z částky 238.637,- Kč od 6. 3. 2007 do zaplacení), smluvních pokut ve výši 9.000,- Kč a 92.700,- Kč, pro náklady exekuce a náklady oprávněné, které budou v průběhu řízení stanoveny, jejímž provedením byl pověřen soudní exekutor JUDr. J. P., Exekutorský úřad P. 5.


Proti tomuto usnesení podali povinní dovolání, aniž by byli při tomto úkonu zastoupeni advokátem.


Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, stanoví § 241 o. s. ř. požadavek, aby účastník řízení, jenž podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.


Usneseními soudu prvního stupně ze dne 13. 8. 2009, č. j. 44 Nc 6056/2008 - 52, a ze dne 13. 10. 2009, č.j. 44 Nc 6056/2008 - 55, byli dovolatelé vyzváni, aby si pro podání dovolání zvolili zástupcem advokáta, a současně byli poučeni o tom, že nebudou-li vady dovolání odstraněny, může to mít za následek pro povinné nepříznivé rozhodnutí ve věci . Přestože citovaná usnesení byla povinným doručena dne 28. 8. 2009 a dne 19. 10. 2009, dosud výzvě okresního soudu nevyhověli, o ustanovení advokáta nepožádali a ani netvrdili, že by měli právnické vzdělání. Dovolací soud proto řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 zákona č. 120/2001 Sb.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 15. prosince 2009

JUDr. Olga Puškinová, v. r.


předsedkyně senátu