20 Cdo 4770/2008
Datum rozhodnutí: 02.03.2011
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.
20 Cdo 4770/2008


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudkyň JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné České republiky, Ministerstva obrany ČR , Vojenský úřad pro právní zastupování Ministerstva obrany ČR se sídlem v Praze 6, náměstí Svobody 471, proti povinné Z. P. , zastoupené JUDr. Václavem Hajšmanem, advokátem se sídlem v Plzni, Perlová 7, prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 71 E 903/2003, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Plzni z 30. 6. 2008, č. j. 10 Co 253/2008-87, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu ČR z 26. 11. 2010, č. j. 20 Cdo 4770/2008-130, se ve výroku opravuje takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni z 30. 6. 2008, č. j. 10 Co 253/2008-87 , a usnesení Okresního soudu Plzeň-město z 3. 4. 2008, č. j. 71 E 903/2003-65 , se ruší a věc se okresnímu soudu vrací k dalšímu řízení. O d ů v o d n ě n í :


Usnesením z 26. 11. 2010, č. j. 20 Cdo 4770/2008-130, Nejvyšší soud rozhodl o dovolání povinné; ve výroku svého rozhodnutí označil usnesení soudů obou stupňů nesprávnými daty jejich vydání i nesprávnými jednacími čísly.

Tuto zjevnou nesprávnost Nejvyšší soud napravil postupem podle § 164 ve spojení s ustanovení § 167 odst. 2 o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. března 2011
JUDr. Vladimír M i k u š e k, v. r.
předseda senátu