20 Cdo 4764/2008
Datum rozhodnutí: 31.03.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 4764/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného J. Š., zastoupeného advokátem, proti povinnému L. L., pro 37.834,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 23 Nc 5303/2007, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 23. 4. 2008, č.j. 12 Co 1084/2007-15, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:


Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud odmítl jeho odvolání (§ 44 odst. 10 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon č. 120/2001 Sb. ) proti usnesení ze dne 25. 7. 2007, č.j. 23 Nc 5303/2007-7, jímž okresní soud nařídil podle svého platebního rozkazu ze dne 18. 12. 2002, č.j. Ro 3574/2002-7, k uspokojení pohledávky ve výši 37.834,- Kč, úroků z prodlení ve výši 6 % p.a. z částky 40.000,- Kč od 16. 3. 2001 do 22. 2. 2006, což činí 14.200,- Kč, úroků z prodlení ve výši 6 % p.a. z částky 37.834,- Kč od 23. 2. 2006 do zaplacení, pro náklady nalézacího řízení ve výši 9.255,- Kč, pro náklady výkonu rozhodnutí vedeného pod č.j. 36 E 106/2004-13 ze dne 17. 3. 2006 ve výši 6.200,- Kč, pro náklady tohoto výkonu rozhodnutí ve výši 8.670,- Kč + 19 % DPH a pro náklady exekuce a náklady oprávněného, které budou v průběhu řízení stanoveny, na majetek povinného exekuci, jejímž provedením pověřil JUDr. J. D., soudního exekutora.


Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále též jen o.s.ř. ).


Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.


Usnesením ze dne 18. 7. 2008, č.j. 23 Nc 5303/2007-20, soud prvního stupně proto dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení zvolil zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně ho poučil, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.


Na výzvu, která mu byla doručena 15. 9. 2008, dovolatel nereagoval.


Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).


O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 31. března 2009


JUDr. Pavel Krbek, v. r.


předseda senátu