20 Cdo 4719/2010
Datum rozhodnutí: 26.01.2011
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.
20 Cdo 4719/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného F. Š. , proti povinnému A. V. , pro 13.515,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 27 E 3017/93, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19. 11. 2009, č. j. 15 Co 372/2009-161, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Oprávněný napadl dovoláním shora označené rozhodnutí, jímž odvolací soud potvrdil usnesení ze dne 3. 8. 2009, č. j. 27 E 3017/93-152, kterým soud prvního stupně zastavil výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí povinného, nařízený usnesením Městského soudu v Brně ze dne 4. 11. 1993, č. j. 27 E 3017/93-10, a jímž nepřiznal účastníkům náhradu účelných nákladů řízení; odvolací soud současně žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Usnesením ze dne 16. 2. 2010, č. j. 27 E 3017/93-175, soud prvního stupně proto dovolatele poučil o nutnosti být v dovolacím řízení zastoupen a vyzval jej, aby ve lhůtě 15 dní od doručení usnesení odstranil vady podání a podal řádné dovolání.

Dovolatel vytčený nedostatek dosud neodstranil, přestože soud usnesením ze dne 5. 10. 2010, č. j. 27 E 3017/93-199, jež nabylo právní moci dne 28. 10. 2010, jeho žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů zamítl.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o. s. ř. (povinnému v tomto stadiu řízení žádné náklady nevznikly).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. ledna 2011

JUDr. Miroslava J i r m a n o v á , v. r.
předsedkyně senátu