20 Cdo 4715/2009
Datum rozhodnutí: 10.12.2009
Dotčené předpisy:
20 Cdo 4715/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněného P. T., s. r. o., zastoupeného advokátem, proti povinné B. S., pro 729,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Plzeň-sever pod sp. zn. 8 Nc 1955/2008, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 14. ledna 2009, č. j. 10 Co 612/2008 - 20, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Shora označeným usnesením krajský soud odmítl podle § 44 odst. 10 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, odvolání povinné proti usnesení Okresního soudu Plzeň-sever ze dne 6. 6. 2008, č. j. 8 Nc 1955/2008 - 6, kterým byla nařízena exekuce na majetek povinné k uspokojení pohledávky oprávněného na zaplacení nákladů předcházejícího řízení ve výši 729,- Kč, nákladů účelně vynaložených oprávněným k vymáhání nároku v této exekuci a k úhradě nákladů exekuce , jejímž provedením byl pověřen soudní exekutor Mgr. M. T.

Proti tomuto usnesení podala povinná dovolání, aniž byla při tomto úkonu zastoupena advokátem.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, stanoví § 241 o. s. ř. požadavek, aby účastník řízení, jenž podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Usnesením soudu prvního stupně ze dne 4. 3. 2009, č. j. 8 Nc 1955/2008 - 26, jež bylo povinné doručeno dne 9. 3. 2009, byla dovolatelka vyzvána, aby v případě, že na dovolání trvá, předložila doklad o svém právnickém vzdělání či plnou moc udělenou advokátu k zastupování v dovolacím řízení. Usnesením téhož soudu ze dne 4. 9. 2009, č. j. 8 Nc 1955/2008 - 34, jež bylo povinné doručeno dne 2. 10. 2009, byla dovolatelka vyzvána, aby ve lhůtě 30 dní sdělila, zda žádá o ustanovení advokáta pro dovolací řízení s tím, že po uplynutí uvedené lhůty již nebude možno dovolání doplnit o dovolací důvody (§ 241b odst. 3 o. s. ř.) . Protože dovolatelka těmto výzvám okresního soudu dosud nevyhověla a ani netvrdila, že by měla právnické vzdělání, dovolací soud dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. prosince 2009

JUDr. Olga Puškinová, v. r.

předsedkyně senátu