20 Cdo 4704/2008
Datum rozhodnutí: 18.02.2009
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 4704/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Jiřího Zrůsta a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné nezl. K. B., zastoupené matkou T. K., proti povinnému M. B., pro výživné, srážkami ze mzdy povinného, vedené u Okresního soudu v Karviné pobočky v Havířově pod sp. zn. 127 E 608/2007, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 1. 2008, č. j. 10 Co 1443/2007-38, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Shora označeným rozhodnutím krajský soud potvrdil usnesení okresního soudu ze dne 23. 11. 2007, č. j. 127 E 608/2007-30 (kterým okresní soud odmítl nedatované podání povinného, doručené soudu dne 25. 10. 2007) a nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Rozhodnutí odvolacího soudu napadl povinný dovoláním, jež vykazovalo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by povinný byl právnicky vzdělán. Okresní soud mu na jeho žádost usnesením ze dne 31. 7. 2008, č. j. 127 E 608/2007-71, ustanovil jako zástupce advokáta. Usnesení nabylo právní moci dne 26. 8. 2008. Právní zástupce povinného však dovolání nijak nedoplnil a ani soudu nesdělil, že se s podáním povinného ztotožňuje; požadavek povinného zastoupení tedy nebyl naplněn.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), plyne, že dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje. Protože podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v Soudní judikatuře č. 6, ročník 2000 pod č. 64) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

Povinný z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stádiu řízení podle obsahu spisu žádné náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z účastníků právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. února 2009JUDr. Miroslava J i r m a n o v á, v. r.

předsedkyně senátu