20 Cdo 4701/2009
Datum rozhodnutí: 18.11.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 4701/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně


JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné Č. P., s.r.o., proti povinné L. s.r.o. v likvidaci , pro 50.942,10 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 51 Nc 5076/2004, o dovolání soudního exekutora Ing. R. O., Exekutorský úřad O., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 26. dubna 2007, č. j. 40 Co 580/2007 - 35, takto:


Dovolání se odmítá.


Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):


Okresní soud v Olomouci usnesením ze dne 13. 2. 2007, č. j. 51 Nc 5076/2004 - 24, rozhodl, že exekuce nařízená usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 4. 8. 2004, č.j. 51 Nc 5076/2004 - 5, se zastavuje [§ 55 exekučního řádu, § 268 odst. 1 písm. e) a § 269 o. s. ř.] povinné uložil zaplatit soudnímu exekutorovi Mgr. Ing. R. O., Exekutorský úřad O., náklady exekuce ve výši 7.735,- Kč a rozhodl o náhradě nákladů exekučního řízení.


Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci usnesením ze dne 26. 4. 2007, č. j. 40 Co 580/2007 - 35, usnesení soudu prvního stupně v napadené části, týkající se povinnosti povinné zaplatit soudnímu exekutorovi náklady exekuce, potvrdil v tom správném znění, že povinný je povinen zaplatit náklady exekuce ve výši 7.735,- Kč soudnímu exekutorovi Mgr. Ing. R. O., Exekutorský úřad O.


Proti usnesení odvolacího soudu podal soudní exekutor dovolání, jehož přípustnost dovozuje z § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., a podává je z důvodu nesprávného právního posouzení věci. Domnívá se, že napadené rozhodnutí má zásadní právní význam, neboť krajský soud v důsledku nesprávné interpretace, v rozporu se zákonem i s platnou judikaturou (viz např. nález Ústavního soudu č. I. ÚS 290/05 ze dne 23. 2. 2006, stanovisko Ústavního soudu č. Pl. Ús-st. 23/06 ze dne 12. 9. 2006) uložil úhradu nákladů exekuce povinné. Má za to, že s ohledem na skutečnost, že exekuce byla zastavena, neboť její průběh nasvědčoval tomu, že výtěžek, kterého bude dosaženo, nebude postačovat ani ke krytí nákladů exekuce, měla být povinnost k úhradě nákladů exekuce uložena oprávněné. Navrhl, aby rozhodnutí odvolacího soudu bylo zrušeno a rozhodnutí soudu prvního stupně změněno tak, že náklady exekuce je povinna soudnímu exekutorovi uhradit oprávněná.


Dovolání není přípustné.


Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.


Podle ustanovení § 238, § 238a a § 239 o. s. ř. není dovolání přípustné proto, že usnesení o nákladech řízení, a tedy ani o nákladech exekuce, v jejich taxativních výčtech uvedeno není. Přípustnost dovolání nelze opřít ani o ustanovení § 237 odst. 1 o. s. ř., neboť usnesení o nákladech exekuce (stejně jako usnesení o nákladech řízení) není rozhodnutím ve věci samé (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 3. 2005, sp. zn. 20 Cdo 2740/2004, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 5, ročník 2005, pod poř. č. 70, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2002, sp. zn. 29 Odo 874/2001, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 1, ročník 2003, pod č. 4).


Nejvyšší soud ČR proto dovolání soudního exekutora podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť ostatním účastníkům v tomto řízení žádné náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 18. listopadu 2009


JUDr. Olga Puškinová, v. r.


předsedkyně senátu