20 Cdo 4700/2008
Datum rozhodnutí: 24.02.2009
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 4700/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Jiřího Zrůsta ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné V. z. p. Č. r., proti povinnému P. K., pro 5.000,- Kč, zřízením soudcovského zástavního práva, vedené u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou pod sp. zn. E 2823/2006, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 11. 10. 2006, č. j. 24 Co 573/2006-16, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 26. 5. 2006, č. j. E 2823/2006-9, jímž okresní soud nařídil podle platebního výměru V. z. p. Č. r., okresní pojišťovny R. n. K., ze dne 20. 12. 1996, č. ve spojení s rozhodnutím Rozhodčího orgánu V. z. p. Č. r. ze dne 21. 4. 1997, č. j., k uspokojení pohledávky 5.000,- Kč výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva k označeným nemovitostem.

Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále též jen o.s.ř. ).

Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 5. 9. 2008, č. j. E 2823/2006-26, soud prvního stupně proto dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě třiceti dnů od doručení usnesení zvolil zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání.

Na výzvu, která mu byla doručena 10. 9. 2008, dovolatel nereagoval.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení (podle obsahu spisu) náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. února 2009JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu