20 Cdo 4686/2008
Datum rozhodnutí: 28.05.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 4686/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka v exekuční věci oprávněného O. O., zastoupeného advokátem, proti povinné C. P., s. s r. o., zastoupené advokátkou, pro 200 000,- USD s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 13 Nc 30478/2006, dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. 2. 2008, č. j. 16 Co 41/2008-77, takto:


Dovolání se odmítá.


Odůvodnění:


V záhlaví uvedeným rozhodnutím Městský soud v Praze jako soud odvolací potvrdil usnesení soudního exekutora Mgr. P. D. ze dne 24. 5. 2007, č. j. 15 EX 62/2007-30, jímž byla nařízena veřejná dražba nemovitostí povinné ve věci exekuce, nařízené usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 17. 1. 2007, č. j. 13 Nc 30478/2006-7. Odvolací soud uzavřel, že usnesení o nařízení exekuce nabylo právní moci 12. 12. 2007, námitka místní nepříslušnosti obvodního soudu byla pravomocně zamítnuta, o (ne)podjatosti soudkyně JUDr. M. H. již bylo městským soudem rovněž rozhodnuto, usnesení o ceně nemovitostí bylo povinné řádně doručeno a nabylo právní moci dne 22. 5. 2007. Odvolání nepovažoval za opodstatněné, neboť cena v dražební vyhlášce byla stanovena v souladu s usnesením o ceně, navíc za situace, kdy povinná ani nezpochybnila správnost stanovení ceny, nejnižšího podání či výše jistoty. Námitku dříve zahájeného jiného exekučního řízení neshledal v řízení o odvolání proti usnesení o nařízení dražby rozhodnou.


Rozhodnutí odvolacího soudu v plném rozsahu napadla povinná dovoláním, jehož přípustnost dovozuje z ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř.). Zásadní právní význam spatřuje v tom, že rozhodnutí bylo vydáno navzdory panující překážce zahájeného řízení, neboť v době podání návrhu na nařízení exekuce v projednávané věci probíhalo mezi týmiž účastníky jiné dříve zahájené exekuční řízení (vedeno Okresním soudem v Karlových Varech pod sp. zn. 26 E 782/2001), v němž se oprávněný domáhal uspokojení téže pohledávky (prodejem nemovitostí povinné). Povinná nebyla soudem vyzvána k prokázání tvrzené překážky ani k doplnění listinných důkazů v tomto směru, přesto odvolací soud uvedl, že povinná tuto skutečnost neprokázala. Je přesvědčena, že řízení je postiženo vadou, která měla za následek nesprávné rozhodnutí. Rovněž má zato, že odvolací soud věc nesprávně právně posoudil (§ 241a odst. 2 písm. a/, b/ o. s. ř.), neboť se v dané fázi řízení námitkou překážky jako nerozhodnou nezabýval a odvoláním napadené usnesení soudního exekutora z důvodu trvajícího dříve zahájeného řízení nezrušil. Proto navrhla, aby dovolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.


Dovolání není přípustné.


Podle ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Přípustnost dovolání proti usnesení upravují ustanovení § 237 až § 239 o. s. ř.


Podle ustanovení § 238, § 238a a § 239 o. s. ř. není dovolání proti rozhodnutí, jímž bylo potvrzeno usnesení soudního exekutora o nařízení veřejné dražby nemovitostí (dražební vyhláška) přípustné proto, že není v jejich taxativních výčtech uvedeno. Přípustnost dovolání nelze opřít ani o ustanovení § 237 odst. 1 o. s. ř., neboť usnesení o nařízení veřejné dražby není rozhodnutím ve věci samé (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 3. 2005, sp. zn. 20 Cdo 2740/2004, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 5, ročník 2005, pod poř. č. 70, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2002, sp. zn. 29 Odo 874/2001, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 1, ročník 2003, pod č. 4).


Jestliže není dovolání přípustné podle žádného v úvahu připadajícího ustanovení občanského soudního řádu, Nejvyšší soud dovolání podle § 243b odst. 5, věty první, a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 28. května 2009


JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.


předsedkyně senátu