20 Cdo 4680/2016
Datum rozhodnutí: 09.11.2016
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 20 Cdo 4680/2016 originál


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Vladimíra Kůrky a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s., se sídlem v Praze 9, Sokolovská č. 217/42, identifikační číslo osoby 00005886, zastoupené JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem se sídlem v Praze 2, Sokolská č. 1788/60, proti povinnému J. P. , M., pro 800 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou pod sp. zn. 3 Nc 6296/2008, o dovolání soudního exekutora proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. července 2015, č. j. 26 Co 192/2016-54, takto:

Dovolání soudního exekutora JUDr. Juraje Podkonického se odmítá.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :
Nejvyšší soud dovolání JUDr. Juraje Podkonického, soudního exekutora Exekutorského úřadu Praha 5, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. července 2015, č. j. 26 Co 192/2016-54, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , odmítl, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč [§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř., a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat. Dovoláním je přitom napaden výrok usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto, že insolvenčnímu správci povinného, Růnová, v. o. s., se sídlem v Českých Budějovicích, L. B. Steinera č. 569/3, se vydává vymožené plnění v exekučním řízení 11.127 Kč ve prospěch majetkové podstaty povinného.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. 11. 2016 JUDr. Zbyněk Poledna předseda senátu