20 Cdo 468/2006
Datum rozhodnutí: 29.03.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 468/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného P. P., s. p. v l., proti povinnému Z. d. R., zastoupenému advokátkou, pro 51.418,- Kč s příslušenstvím, prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu ve Vyškově pod sp. zn. 10 E 347/2001, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. 7. 2005, č.j. 49 Co 294/2005-94, takto:


Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. 7. 2005, č.j. 49 Co 294/2005-94, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.


O d ů v o d n ě n í :


V záhlaví uvedeným rozhodnutím krajský soud změnil usnesení ze dne 27. 5. 2005, č.j. 10 E 347/2001-85 (jímž okresní soud podle § 107a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. , připustil, aby na místo dosavadního oprávněného vstoupila do řízení společnost J. A. s.r.o.), tak, že podle § 107 odst. 1 o.s.ř. rozhodl, že v řízení bude pokračováno se společností J. A. s.r.o. Dospěl k závěru, že ačkoli oprávněný i P., s. p. v l., zanikly bez právního nástupce výmazem z obchodního rejstříku, před jejich zánikem byly splněny podmínky pro vyhovění jejich návrhům podle § 107a o.s.ř. Jelikož do zániku oprávněného nebylo o těchto návrzích rozhodnuto, je po zániku oprávněného jeho procesním nástupcem ve smyslu § 107 odst. 3 o.s.ř. ve spojení s § 107a o.s.ř. společnost J. A. s.r.o.


V dovolání jehož přípustnost dovozuje z ustanovení § 239 odst. 2 písm. b/ o.s.ř. namítá povinný nesprávné právní posouzení věci. Je přesvědčen, že vymáhaná pohledávka na společnost J. A. s.r.o. nepřešla, neboť protokol o předání předmětu dražby nesplňuje předepsané náležitosti z hlediska obsahového i formálního (§ 256 odst. 2 o.s.ř.) a nelze z něj dovodit, jaké pohledávky byly předmětem dražby; příloha obsahující přesný výčet pohledávek co do důvodu a výše k němu není připojena. Navíc nabyvatelem pohledávek ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb. je pouze vydražitel, jímž ovšem není J. A. s.r.o., nýbrž S. P. Namítá rovněž promlčení vymáhané pohledávky. Navrhl, aby napadené usnesení bylo zrušeno a věc byla vrácena odvolacímu soudu k dalšímu řízení.


J. A. s.r.o. navrhla, aby dovolání bylo odmítnuto. Má zato, že protokol o veřejné dražbě obsahuje všechny náležitosti pro prokázání přechodu práva; její oprávnění převzít předmět dražby vyplývá ze smlouvy o sdružení ze dne 5. 5. 2003. Specifikace dražených pohledávek vyplývá z řádně podepsaných příloh k protokolu o dražbě. Námitku promlčení považuje za neopodstatněnou.

Dovolání je podle § 239 odst. 2 písm. b/ o.s.ř. přípustné, neboť směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo změněno usnesení soudu prvního stupně o vstupu do řízení na místo dosavadního účastníka.


Rozhodnutí odvolacího soudu lze přezkoumat jen z důvodů uplatněných v dovolání. Je-li dovolání přípustné, dovolací soud přihlédne též k vadám uvedeným v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a/ a b/ a § 229 odst. 3 o.s.ř., jakož i k jiným vadám řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, i když nebyly v dovolání uplatněny. Takovou jinou vadou řízení, jež je v dovolacím řízení relevantní, i když dovoláním nebyla namítána, dané odvolací řízení vskutku trpí.


Základem odvolacího řízení je přezkoumání rozhodnutí soudu prvního stupně (srov. § 212 a § 212a o.s.ř.), a proto je činnost odvolacího soudu zásadně činností přezkumnou. Z postavení odvolacího soudu jako přezkumné instance pak vyplývá, že obecně řečeno tento soud nemůže v dovolacím řízení rozhodovat o otázce, níž nebylo rozhodnuto přezkoumávaným rozhodnutím (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 9. 2001, sp. zn. 29 Odo 532/2001, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 3, ročník 2002 pod č. 23).


Jestliže v souzené věci odvolací soud přezkoumával rozhodnutí soudu prvního stupně o návrhu na vstup do řízení na místo dosavadního účastníka (§ 107a o.s.ř.) a změnil je tak, že rozhodl o tom, kdo je procesním nástupcem účastníka (§ 107 o.s.ř.), porušil zásadu přezkumné povahy odvolacího řízení; tím zatížil řízení vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci (§ 241a odst. 2 písm. a/ o.s.ř.).

Nejvyšší soud proto napadené usnesení zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení (§ 243b odst. 2, část věty za středníkem, § 243b odst. 3, věta první, o.s.ř.).


Právní názor dovolacího soudu je pro odvolací soud v dalším řízení závazný (§ 243d odst. 1, část věty první za středníkem, § 226 odst. 1 o.s.ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 29. března 2007


JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.


předsedkyně senátu