20 Cdo 4679/2007
Datum rozhodnutí: 20.11.2008
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb., § 218 odst. 5 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 4679/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Petra Šabaty v exekuční věci oprávněné Z. I. s.r.o., zastoupené advokátem, proti povinnému D. M., zastoupenému advokátem, pro částku 44.127,10 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 12 Nc 5289/2004, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze z 11. 5. 2007, č. j. 19 Co 138/2007-51, takto:

Dovolání se odmítá.Odůvodnění:

Shora označeným rozhodnutím krajský soud potvrdil usnesení z 2. 11. 2006, č. j. 12 Nc 5289/2004-35, jímž okresní soud zamítl návrh povinného na odklad provedení exekuce.

Pravomocné usnesení odvolacího soudu napadl povinný aniž se zabývá otázkou jeho přípustnosti dovoláním.

Oprávněná navrhla odmítnutí dovolání.

Dovolání není přípustné.

Podle § 236 odst. 1 o.s.ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Přípustnost dovolání proti usnesení upravují ustanovení § 237 až § 239 o.s.ř.

Podle § 239 o.s.ř. není dovolání přípustné proto, že usnesení o návrhu na odklad výkonu rozhodnutí (exekuce) v jeho taxativním výčtu uvedeno není.

Protože nejde o usnesení o obnově řízení ani po povolení obnovy, není dovolání přípustné ani podle § 238 o.s.ř.

Podle ustanovení § 238a odst. 1 o.s.ř., upravujícího přípustnost (kromě konkursních a zmatečnostních věcí) v exekučních věcech, není dovolání přípustné proto, že napadeným usnesením nebylo rozhodnuto o návrhu na nařízení exekuce (písm. c/) ani o jejím zastavení (písm. d/), nýbrž o návrhu na její odklad.

Přípustnost dovolání konečně neplyne ani z § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř., jelikož toto ustanovení ji nezakládá samo o sobě pro kterákoli rozhodnutí v exekučních věcech, ale jen (§ 238a odst. 2 o.s.ř.) pro případy uvedené právě ve speciálním ustanovení § 238a odst. 1 o.s.ř., v jejichž výčtu však (viz výše) rozhodnutí o odkladu exekuce není (k tomu, jakož i k závěru, že okolnost, zda jde o rozhodnutí ve věci samé, jak to vyžaduje ustanovení § 237 odst. 1 písm. c/ o.s.ř., či nikoli, je nevýznamná, srov. též usnesení Nejvyššího soudu z 30. 11. 2004, sp. zn. 20 Cdo 1520/2003, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 12, ročník 2004 pod poř. č. 233).

Nejvyšší soud proto, aniž ve věci nařídil jednání (§ 243a odst. 1 věta první o.s.ř.), dovolání podle ustanovení § 243b odst. 5 a § 218 písm. c/ o.s.ř. jako nepřípustné odmítl.

O případných nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. listopadu 2008

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.

předseda senátu