20 Cdo 4657/2008
Datum rozhodnutí: 14.04.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 4657/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně


JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné R. B., s. r. o., proti povinné H. H., vyklizením, vedené u Okresního soudu v Karviné-pobočky v Havířově pod sp. zn. 126 E 841/2007, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 10. 2007, č. j. 10 Co 1184/2007-16, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Povinná napadla dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení okresního soudu ze dne 27. 8. 2007, č. j. 126 E 841/2007-10 (jímž soud nařídil podle svého vykonatelného rozsudku ze dne 22. 5. 2003, č.j. 110 C 76/2003-21, výkon rozhodnutí vyklizením bytu povinné) a oprávněné nepřiznal právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Na základě žádosti povinné o ustanovení právního zástupce, vyjádřené v podaném dovolání, nejprve rozhodl okresní soud pravomocným usnesením ze dne 16. 4. 2008, č. j. 126 E 841/2007-36, tak, že povinné zástupce neustanovil. Protože dovolání mělo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by povinná byla právnicky vzdělána, soud ji usnesením ze dne 18. 9. 2008, doručeným fikcí dne 29. 9. 2008, vyzval, aby si ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; zároveň ji poučil, že dovolání musí být advokátem sepsáno a že nevyhoví-li výzvě, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Dovolatelka přesto vytčený nedostatek neodstranila.


Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění účinném od 23. 1. 2009 (srov. část dvacátou čtvrtou, čl. XXVII zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony), dále jen o. s. ř. , plyne, že dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.


Protože podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v Soudní judikatuře č. 6, ročník 2000 pod č. 64) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.


Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno. Oprávněné, jež by měla na náhradu nákladů řízení právo, však v tomto stádiu řízení dle obsahu spisu žádné náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z účastníků právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o. s. ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 14. dubna 2009


JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.


předsedkyně senátu