20 Cdo 4656/2009
Datum rozhodnutí: 15.12.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 4656/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněných: a) nezl. L. M., b) nezl. M. M., a c) nezl. M. M., zastoupených matkou R. M., bytem tamtéž, zastoupenou advokátem, proti povinnému Ing. I. M., pro 44.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 73 Nc 500/2008, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 19. ledna 2009, č.j. 18 Co 7/2009 - 20, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):


Shora označeným usnesením krajský soud odmítl podle § 44 odst. 10 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 120/2001 Sb. ), odvolání povinného proti usnesení Okresního soudu Plzeň-město ze dne 8. 4. 2008, č. j. 73 Nc 500/2008 - 11, kterým byla nařízena exekuce na majetek povinného pro částku 44.000,- Kč (představující dlužné výživné), náklady exekuce a náklady oprávněných, určené v příkazu exekutora, a jejímž provedením byl pověřen soudní exekutor Mgr. M. D., Exekutorský úřad S.


Proti tomuto usnesení podal povinný dovolání, aniž by byl při tomto úkonu zastoupen advokátem.


Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, stanoví § 241 o. s. ř. požadavek, aby účastník řízení, jenž podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.


Usnesením soudu prvního stupně ze dne 28. 4. 2009, č. j. 73 Nc 500/2008 - 31, byl dovolatel vyzván, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta, a současně byl poučen o tom, že nebudou-li vady dovolání odstraněny ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení, bude dovolací řízení zastaveno. Přestože citované usnesení bylo povinnému doručeno dne 19. 6. 2009, dosud výzvě okresního soudu nevyhověl, o ustanovení advokáta nepožádal a ani netvrdil, že by měl právnické vzdělání. Dovolací soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 zákona č. 120/2001 Sb.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 15. prosince 2009

JUDr. Olga P u š k i n o v á , v. r.


předsedkyně senátu