20 Cdo 464/2017
Datum rozhodnutí: 15.02.2017
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) předpisu č. 99/1963Sb.20 Cdo 464/2017 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Vladimíra Kůrky a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., v exekuční věci oprávněné CP Inkaso s. r. o. , se sídlem v Praze 1 - Novém Městě, Opletalova č. 1603/57, identifikační číslo osoby 29027241, zastoupené Mgr. Vladimírem Šteklem, advokátem se sídlem v Brně, Antonína Slavíka č. 1313/7, proti povinné M. P. , Ch., pro 3 000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Mgr. Daniela Vlčka , soudního exekutora Exekutorského úřadu Praha 7, se sídlem v Praze 19 Kbelech, Vrchlabská č. 28/17, pod sp. zn. 101 EX 01811/11, zastoupeného pro dovolací řízení Mgr. Matějem Harantou, advokátem se sídlem v Praze 1, Klimentská č. 1246/1 Novém Městě, o dovolání soudního exekutora proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 31. října 2016, sp. zn. 19 Co 480/2016, takto:

I. Dovolání soudního exekutora se odmítá. II. Exekutor ani žádný z účastníků nemají právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud dovolání soudního exekutora proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 31. 10. 2016, sp. zn. 19 Co 480/2016, kterým byl změněn výrok III. usnesení soudního exekutora Mgr. Daniela Vlčka ze dne 15. 8. 2016, č. j. 101 EX 01811/11-201 tak, že namísto oprávněné je povinna zaplatit exekutorovi částku 7 865,- Kč na náhradě nákladů řízení povinná, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , odmítl, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč [§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř., srov. shora výši částky, pro niž byla exekuce nařízena], a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat.
Výrok o náhradě nákladů řízení nemusí být odůvodněn (ustanovení § 243f odst. 3, věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. 2. 2017 JUDr. Zbyněk Poledna předseda senátu