20 Cdo 4617/2016
Datum rozhodnutí: 16.11.2016
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.2013, § 229 odst. 4 o. s. ř. ve znění od 01.01.201320 Cdo 4617/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Vladimíra Kůrky v exekuční věci oprávněné Pražské energetiky, a. s. , se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, identifikační číslo osoby 60193913, zastoupené Mgr. Jaroslavem Trkovským, advokátem se sídlem v Lounech, Mírové náměstí 124, proti povinnému P. D. , pro 94 446 Kč s příslušenstvím, vedené u soudní exekutorky Mgr. Zuzany Sobíškové, Exekutorský úřad Praha 6, pod sp. zn. 180 Ex 124/11, o dovolání M. M., zastoupeného JUDr. Zdeňkem Juřinou, advokátem se sídlem v Praze 9, Krausova 605, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. 7. 2016, č. j. 14 Co 270/2016-132, takto:

I. Dovolání Michala Mareše se odmítá .
II. Ve vztahu mezi Michalem Marešem na straně jedné a oprávněnou a povinným na straně druhé žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :
Soudní exekutorka Mgr. Zuzana Sobíšková, Exekutorský úřad Praha 6, usnesením ze dne 13. 4. 2016, č. j. 180 Ex 124/11-121, rozvrhla rozdělovanou podstatu 1 910 000 Kč tak, že se z ní uspokojují přihlášené pohledávky v tomto pořadí a výši:
1. pohledávka exekutora Mgr. Zuzany Sobíškové na nákladech tohoto řízení ve výši 364 098 Kč;
2. pohledávka věřitele INTERGRAM nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců na úhradu pohledávky ve výši 22 312,20 Kč; 3. pohledávka oprávněné na úhradu pohledávky ve výši 134 548,91 Kč; 4. pohledávka věřitele Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. na úhradu pohledávky ve výši 1 389 040,89 Kč.
Zbytek rozdělované postaty činí 0 Kč.

Městský soud v Praze v záhlaví označeným rozhodnutím odmítl odvolání M. M. proti usnesení soudní exekutorky (výrok I.) a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů odvolacího řízení (výrok II.). Odvolání tvrzeného vlastníka vydražených nemovitých věcí M. M. odmítl jako podané osobou neoprávněnou s odůvodněním, že není účastníkem této fáze exekučního řízení (rozvrhové fáze).

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal M. M. dovolání. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. .

M. M. jako tvrzený vlastník vydražených nemovitých věcí není k podání dovolání subjektivně oprávněn, neboť není účastníkem rozvrhové fáze exekučního řízení, Nejvyšší soud proto dovolání M. M. podle § 243c odst. 3 a § 218 písm. b) o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. listopadu 2016

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu