20 Cdo 4591/2010
Datum rozhodnutí: 21.02.2011
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.
20 Cdo 4591/2010
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné České televize , se sídlem v Praze 4 Podolí, Na hřebenech II. 1132/4, identifikační číslo osoby 000 27 383, zastoupené JUDr. Daliborem Kalcso, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Škroupova 719, proti povinnému P. Z. , pro 300,- Kč, vedené u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou pod sp. zn. 6 Nc 4458/2008, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 3. 6. 2009, č. j. 24 Co 195/2009-30, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 22. 10. 2008, č. j. 6 Nc 4458/2008-6, kterým Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou nařídil podle svého platebního rozkazu ze dne 20. 3. 2007, sp. zn. 11 C 167/2007, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 300,- Kč s vyčíslenými úroky z prodlení, nákladů nalézacího řízení 6 669,- Kč a nákladů exekuce exekuci na majetek povinného, jejímž provedením pověřil soudního exekutora Mgr. Petra Polanského.

Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním, jež vykazovalo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by byl povinný právnicky vzdělán. Usnesením ze dne 20. 8. 2009, č. j. 6 Nc 4458/2008-45, okresní soud vyzval povinného, aby si ve lhůtě třiceti dnů od doručení usnesení zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; zároveň jej poučil, že nevyhoví-li výzvě, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Usnesením ze dne 16. 9. 2010, č. j. 6 Nc 4458/2008-47, jež nabylo právní moci 15. 10. 2010, okresní soud zamítl návrh povinného na ustanovení zástupce z řad advokátů, povinný však ani poté vytyčené nedostatky neodstranil.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

O případných nákladech dovolacího řízení rozhodne soudní exekutor (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. února 2011

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.
předsedkyně senátu