20 Cdo 4588/2008
Datum rozhodnutí: 23.07.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 4588/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudkyň JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného JUDr. J. V., advokáta, správce konkurzní podstaty H. z. p., proti povinnému J. M., zastoupenému advokátem, pro částku 33.241,- Kč s příslušenstvím, srážkami z jiných příjmů, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. E 1490/2000, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem z 25. 4. 2001, č. j. 9 Co 1038/2000-16, takto:

I. Dovolání se odmítá.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud potvrdil usnesení z 29. 5. 2000, č.j. E 1490/2000-8, kterým okresní soud nařídil výkon rozhodnutí (vykonatelného platebního výměru H. z. z. p. z 8. 12. 1997, č. j.), podal povinný posuzováno podle obsahu dovolání (podání nazvané Stížnost na postup Okresního soudu v Chomutově a Krajského soudu v Ústí nad Labem), jež neobsahovalo náležitosti předepsané ustanovením § 241a odst. 1 o.s.ř., zejména specifikaci dovolacích důvodů.


K včasné žádosti povinného mu byl usnesením okresního soudu z 13. 12. 2007, č. j. 30 Co 1490/2000-48, pravomocným dne 15. 1. 2008, zástupcem pro dovolací řízení ustanoven advokát Mgr. V. B.


Podle ustanovení § 43 odst. 2 věty první o.s.ř., které platí i pro řízení u dovolacího soudu (§ 243c odst. 1 o.s.ř.), není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne.


Podle ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř. musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) v dovolání uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se toto rozhodnutí napadá, popřípadě které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodu dovolání, a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).


Podle ustanovení § 241b odst. 3 o.s.ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.


Dovolání lze podat jen z důvodů uvedených v § 241a odst. 2, 3 o.s.ř., tj. proto, že řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci, a že vychází ze skutkového zjištění, které nemá podle obsahu spisu v podstatné části oporu v provedeném dokazování. Uplatnění dovolacího důvodu ve smyslu ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř. předpokládá, že dovolatel popíše (konkretizuje) okolnosti, z nichž usuzuje, že dovolací důvod je dán; pouhý odkaz na text zákona, anebo samotná citace skutkové podstaty některého z dovolacích důvodů nestačí. Dovolací soud je důvody, pro něž se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, včetně jejich obsahového vymezení vázán (§ 242 odst. 3, věta první, o.s.ř.); k vadám řízení uvedeným v § 242 odst. 3 větě druhé o.s.ř. přihlédne je-li dovolání přípustné pouze za předpokladu, že dovolání nezůstalo blanketovým, tj. že z něj vyplývá rozsah napadení a důvody dovolání.


Dovolání z 12. 12. 2001, neobsahovalo důvody, pro které se rozhodnutí odvolacího soudu napadá (dovolací důvody).


Zástupce povinného přípisem z 20. 3. 2008 (doručeným okresnímu soudu téhož dne), sdělil, že se mu doposud nepodařilo s povinným spojit a požádal o prodloužení lhůty k doplnění dovolání do 30. 4. 2008. Dovolání povinného doplnil podáním ze dne 22. 9. 2008 (doručeným okresnímu soudu téhož dne), jímž mimo jiné namítl, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci (§ 241a odst. 2 písm. b/ o.s.ř.), a v němž také konkretizoval, ve kterých okolnostech naplnění uvedeného dovolacího důvodu spatřuje.


Posledním dnem lhůty, kdy bylo možno doplnit dovolání o důvody, z jakých se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, však bylo pondělí 17. 3. 2008 (§ 240 odst. 1 věta první, § 241b odst. 3 věta druhá za středníkem, § 243c, § 57 odst. 2 o.s.ř.).


Dovolání, které neobsahuje údaj o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, je vadným podáním; vady může dovolatel odstranit z vlastní iniciativy nebo na výzvu soudu jen do uplynutí dvouměsíční lhůty k podání dovolání. Marným uplynutím prekluzivní lhůty podle ustanovení § 241b odst. 3 o.s.ř. se původně odstranitelné vady dovolání stávají neodstranitelnými (srov. usnesení Nejvyššího soudu z 5. 2. 2003, sp. zn. 21 Cdo 1730/2002, případně z 27. 1. 2005, sp. zn. 29 Odo 1060/2003, nebo usnesení téhož soudu z 18. 6. 2003, sp. zn. 29 Odo 108/2002, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 3, ročník 2004 pod č. 21).


Nejvyšší soud proto vadné dovolání podle § 43 odst. 2 o.s.ř. odmítl.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. (oprávněnému náklady v tomto stadiu řízení nevznikly).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 23. července 2009


JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.


předseda senátu