20 Cdo 4570/2016
Datum rozhodnutí: 15.02.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.20 Cdo 4570/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Ivany Kudrnové a JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., v exekuční věci oprávněné PARADISE ISLANDS HOLDING LTD ., reg. č. 008477 se sídlem Suite 13, First Floor, Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street, Victoria, Mahé, Seyschelly, zastoupené JUDr. Karlem Goláněm, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1, Letenská č. 121/8, proti povinné V. T. , pro 127 710,97 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 43 EXE 2523/2010, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 28. 4. 2016, č. j. 14 Co 244/2016-230, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :
Nejvyšší soud řízení o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 28. 4. 2016, č. j. 14 Co 244/2016-230, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) zastavil, neboť dovolatelka vzala podáním ze dne 24. 1. 2017 své dovolání v celém rozsahu zpět.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. 2. 2017

JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu